Main Menu

Użytkowników:
1
Artykułów:
1898
Odsłon artykułów:
10524153

Odwiedza nas 173 gości oraz 0 użytkowników.

Wigilia uroczystości Zesłania Ducha Świętego (nowy obrzęd)

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

 

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

MSZA WIGILII

Liturgia słowa według nowego obrzędu opublikowanego za pontyfikatu Benedykta XVI w Missale Romanum z roku 2008.

Tego formularza używa się w sobotę wieczorem przed pierwszymi Nieszporami Niedzieli Zesłania Ducha Świętego, albo po nich.

Jeśli celebruje się wigilię Niedzieli Zesłania Ducha Świętego według suplementu Benedykta XVI do Mszału Rzymskiego z roku 2008, to I nieszpory należy połączyć z Eucharystią zgodnie z Ogólnym wprowadzeniem do Liturgii Godzin nr 94 i 96. Zamiast antyfony na wejście śpiewa sie hym z nieszporów. Po znaku znaku krzyża i pozdrowieniu wiernych wszyscy siadają i śpiewa się psalmy z nieszporów nastęnie opuszcza się czytenie którtkie i responsorium, opuszcza sięrowież akt pokuty i hymn chrała na wysokości a odmawia się kolenktę. Po tym następują cztery czytania ze Starego Testamentu wraz z psalmami i modlitwami przewodniczącego. Po czwartym psalmie i oracji następuje hymn Chwała na wysokości Bogu oraz kolekta. Potem cztany jest fragment z listów apostolskich, aklamacja przed Ewangelią i Ewangelia. Dalsza część liturgi przebiega jak zwykle.

Jeśli Mszy św. nie łączy się z Liturgią Godzin po akcie pokuty i śpiewie Panie zmiłuj się nad nami opuszcza się hym Chwała na wysokości i odmawia się kolektę. Po niej następuje litugia słowa jak powiedziano wyżej.

 

KOLEKTA

Wszechmogący Boże, spraw, niech zajaśnieje nad nami blask Twojej chwały, * a Chrystus, Światłość ze Światłości, niech umocni darem Ducha Świętego serca odrodzonych dzięki Twojej łasce. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.


Liturgia słowa

 

PIERWSZE CZYTANIE Rdz 11, 1-9
Pomieszanie języków przy budowie wieży Babel

Czytanie z Księgi Rodzaju

Mieszkańcy całej ziemi mieli jedną mowę, czyli jednakowe słowa. A gdy wędrowali ze wschodu, napotkali równinę w kraju Szinear i tam zamieszkali. I mówili jeden do drugiego: "Chodźcie, wyrabiajmy cegłę i wypalmy ją w ogniu". A gdy już mieli cegłę zamiast kamieni i smołę zamiast zaprawy murarskiej, rzekli: "Chodźcie, zbudujemy sobie miasto wieżę, której wierzchołek będzie sięgał nieba, i w ten sposób uczynimy sobie znak, abyśmy się nie rozproszyli po całej ziemi".

A Pan, zstępując z nieba, aby zobaczyć to miasto i wieżę, którą budowali ludzie, rzekł: "Są oni jednym ludem i mają wszyscy jedną mowę i to jest przyczyną, że zaczęli budować. A zatem na przyszłość nic nie będzie dla nich niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. Zejdźmy więc i pomieszajmy tam ich język, aby jeden nie rozumiał drugiego!" W ten sposób Pan rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi, i tak nie dokończyli budowy tego miasta. Dlatego to nazwano je Babel, tam bowiem Pan pomieszał mowę mieszkańcom całej ziemi. Stamtąd też Pan rozproszył ich po całej powierzchni ziemi.

Oto słowo Boże.

 

PSALM RESPONSORYJNY 1 Ps 33(32), 10-11.12-13.14-15 (R: 12b)

Refren: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.

Pan udaremnia zamiary narodów, *
Wniwecz obraca zamysły ludów.
Zamiary Pana trwają na wieki, *
Zamysły Jego serca przez pokolenia.

Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem, *
Naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie.
Pan spogląda z nieba, *
Widzi wszystkich ludzi.

Patrzy z miejsca, gdzie przebywa, *
Na wszystkich mieszkańców ziemi.
On, który serca wszystkich ukształtował, *
Który zważa na wszystkie ich czyny.

 

MODLITWA

Wszechmogący Boże spraw, aby Twój Kościół zawsze był ludem świętym, zjednoczonym przez jedność Ojca i Syna i Ducha Świętego, + niech ukazuje światu tajemnicę Twojej świętości i jedności, * i niech go prowadzi do doskonałej miłości. Przez Chrystusa Pana naszego.

 

DRUGIE CZYTANIE Wj 19, 3-8a. 16-20b
Bóg zstępuje na górę Synaj w ogniu

Czytanie z Księgi Wyjścia

Mojżesz wstąpił do Boga, a Pan zawołał na niego z góry i powiedział: "Tak powiesz domowi Jakuba i oznajmisz synom Izraela: Wyście widzieli, co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do Mnie. Teraz jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich moich narodów, gdyż do Mnie należy cała ziemia. Lecz wy będziecie Mi królestwem kapłanów i ludem świętym. Takie to słowa powiedz synom Izraela".

Mojżesz powrócił i zwołał starszych ludu, i przedstawił im wszystko, co mu Pan nakazał. Wtedy cały lud jednogłośnie powiedział: "Uczynimy wszystko, co Pan nakazał".

Trzeciego dnia rano rozległy się grzmoty z błyskawicami, a gęsty obłok rozpostarł się nad górą i rozległ się głos potężnej trąby, tak że cały lud przebywający w obozie drżał ze strachu. Mojżesz wyprowadził lud z obozu naprzeciw Boga i ustawił u stóp góry. Góra zaś Synaj była cała spowita dymem, gdyż Pan zstąpił na nią w ogniu, i uniósł się dym z niej jakby z pieca, i cała góra bardzo się trzęsła. Głos trąby się przeciągał i stawał się coraz donioślejszy. Mojżesz mówił, a Bóg odpowiadał mu wśród grzmotów.

Pan zstąpił na górę Synaj, na jej szczyt. I wezwał Mojżesza na szczyt góry.

Oto słowo Boże

 

PSALM RESPONSORYJNY 2 Ps 19(18), 8-9.10-11 (R: Io 6,68c)

Refren: Słowa Twe Panie, są duchem i życiem.

Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę, *
Świadectwo Pana niezawodne, uczy prostaczka mądrości.
Jego słuszne nakazy radują serce, *
Jaśnieje przykazanie i olśniewa oczy.

Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki. *
Sądy Pana prawdziwe, a wszystkie razem słuszne.
Cenniejsze nad złoto, nad złoto najczystsze, *
Słodsze od miodu płynącego z plastra.

 

MODLITWA

Boże, który na Górze Synaj, pośród grzmotów i błyskawic, przekazałeś Mojżeszowi stare prawo, + a w dniu dzisiejszym w płomieniach Ducha Świętego objawiłeś nowe przymierze, * spraw, prosimy, abyśmy zawsze płonęli tym Duchem, którego w cudowny sposób udzieliłeś swoim Apostołom, + i aby nowy Izrael, zebrany spośród wszystkich narodów, * radosnym sercem przyjmował Twoje wieczne przykazanie miłości. Przez Chrystusa Pana naszego.

 

TRZECIE CZYTANIE Ez 37, 1-14
Duch daje życie

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela

Spoczęła na mnie ręka Pana, i wyprowadził mnie On w duchu na zewnątrz, i postawił mnie pośród doliny. Była ona pełna kości. I polecił mi, abym przeszedł dokoła nich, i oto było ich na obszarze doliny bardzo wiele. Były one zupełnie wyschłe. I rzekł do mnie: "Synu człowieczy, czy kości te powrócą znowu do życia?" Odpowiedziałem: "Panie Boże, Ty to wiesz". Wtedy rzekł On do mnie: "Prorokuj nad tymi kośćmi i mów do nich: «Wyschłe kości, słuchajcie słowa Pana».

Tak mówi Pan Bóg: «Oto Ja wam daję ducha po to, abyście się stały żywe. Chcę was otoczyć ścięgnami i sprawić, byście obrosły ciałem, i przybrać was w skórę, i dać wam ducha po to, abyście ożyły i poznały, że Ja jestem Pan»".

I prorokowałem, jak mi było polecone, a gdym prorokował, oto powstał szum i trzask, i kości jedna po drugiej zbliżały się do siebie. I patrzyłem, a oto powróciły ścięgna i wyrosło ciało, a skóra na nie się naciągnęła, ale jeszcze nie było w nich ducha. I powiedział do mnie: "Prorokuj do ducha, prorokuj, o synu człowieczy, i mów do ducha: «Tak powiada Pan Bóg: Z czterech wiatrów przybądź duchu i powiej po tych pobitych, aby ożyli»". Wtedy prorokowałem tak, jak mi nakazał, i duch wstąpił w nich, a ożyli i stanęli na nogach, wojsko bardzo, bardzo wielkie.

I rzekł do mnie: "Synu człowieczy, kości te to cały dom Izraela. Oto mówią oni: «Wyschły kości nasze, minęła nadzieja nasza, już po nas». Dlatego prorokuj i mów do nich: «Tak mówi Pan Bóg: Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela, i poznacie, że Ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój. Udzielę wam mego ducha po to, byście ożyli, i powiodę was do kraju waszego, i poznacie, że Ja, Pan to powiedziałem i wykonam», mówi Pan Bóg".

Oto słowo Boże

 

PSLAM RESPONSORYJNY 3 Ps 107(106), 2-3.4-5.6-7.8-9 (R: por. 1)

Refren: Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana.

Tak niechaj mówią odkupieni przez Pana, *
Którzy wybawił z rąk przeciwnika
I których zgromadził z obcych krain, *
Ze wschodu i zachodu, z północy i południa.

Błądzili na pustynnym odludziu, *
Do miasta zamieszkałego nie znaleźli drogi.
Cierpieli głód i pragnienie *
I wygasło w nich życie.

W swoim utrapieniu wołali do Pana, *
A On ich uwolnił od trwogi.
I powiódł ich prostą drogą, *
aż doszli do miasta zamieszkałego.

Niech dzięki czynią Panu za Jego miłosierdzie, *
za Jego cuda dla synów ludzkich,
bo nasycił tego, który jest zgłodniały, *
i łaknącego napełnił dobrami.

 

MODLITWA

Boże, Ty przywróciłeś młodość ducha swoim wiernym, + zachowaj ich w radości i spraw, aby ciesząc się odzyskaną godnością przybranych dzieci Bożych * z ufnością oczekiwali chwalebnego dnia zmartwychwstania. Przez Chrystusa Pana naszego.

 

CZWARTE CZYTANIE Jl 3, 1-5
Wyleję Ducha mojego

Czytanie z Księgi proroka Joela

To mówi Pan: "Wyleję Ducha mego na wszelkie ciało, a synowie wasi i córki wasze prorokować będą, starcy wasi będą śnili, a młodzieńcy wasi będą mieli widzenia. Nawet na niewolników i niewolnice wyleję Ducha mego w owych dniach. I uczynię znaki na niebie i na ziemi: krew i ogień, i słupy dymne. Słońce zmieni się w ciemność, a księżyc w krew, gdy przyjdzie dzień Pana, dzień wielki i straszny. Każdy jednak, który wezwie imienia Pana, będzie zbawiony, bo na górze Syjon i w Jeruzalem będzie wybawienie, jak przepowiedział Pan, i wśród ocalałych będą ci, których Pan wezwał".

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY 4 Ps 104, 1. 24. 29-31. 34 (R: 30)

Refren: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.

Błogosław, duszo moja, Pana, *
o Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki.
Jak liczne są dzieła Twoje, Panie, *
ziemia jest pełna Twych stworzeń.

Gdy odbierasz im oddech, marnieją *
i w proch się obracają.
Stwarzasz je napełniając swym duchem *
i odnawiasz oblicze ziemi.

Niech chwała Pana trwa na wieki, *
niech Pan się raduje z dzieł swoich.
Niech miła Mu będzie pieśń moja, *
będę radował się w Panu.

 

MODLITWA

Prosimy Cię, Boże, spełnij swoje obietnice, + i spraw, aby Duch Święty przybywając do nas, * czynił nas wobec świata świadkami Ewangelii naszego Pana Jezusa Chrystusa. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

Odmawia się Chwała na wysokości.

 

KOLEKTA

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty chciałeś, aby obchód świąt paschalnych objął okres Pięćdziesiątnicy, + spraw, niech Duch Święty zjednoczy rozdzielone narody, * aby każdy w swoim języku oddawał Ci chwałę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

PIĄTE CZYTANIE Rz 8, 22-27
Duch przychodzi z pomocą naszej słabości

Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia: Wiemy, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. Lecz nie tylko ono, ale i my sami, którzy już posiadamy pierwsze dary Ducha, i my również całą istotą swoją wzdychamy oczekując przybrania za synów - odkupienia naszego ciała. W nadziei bowiem już jesteśmy zbawieni. Nadzieja zaś, której spełnienie już się ogląda, nie jest nadzieją, bo jak można się jeszcze spodziewać tego, co się już ogląda? Jeżeli jednak, nie oglądając, spodziewamy się czegoś, to z wytrwałością tego oczekujemy.

Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą.

Oto słowo Boże.

 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja.

Przyjdź, Duchu Święty,
napełnij serca swoich wiernych
i zapal w nich ogień swojej miłości.

Alleluja, alleluja, alleluja.

 

EWANGELIA J 7, 37-39
Strumienie wody żywej

Słowa Ewangelii według św. Jana

W ostatnim, najbardziej uroczystym dniu Święta Namiotów, Jezus stojąc zawołał donośnym głosem: "Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie, niech przyjdzie do Mnie i pije. Jak rzekło Pismo: Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza". A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego; Duch bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony.

Oto słowo Pańskie.

Następuje homilia. Odmawia się Wierzę.