Main Menu

Użytkowników:
1
Artykułów:
1898
Odsłon artykułów:
10313910

Odwiedza nas 65 gości oraz 0 użytkowników.

2 lipca: Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

2 lipca

Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej
W diecezji włocławskiej – Wspomnienie obowiązkowe,
w sanktuarium w Licheniu – Uroczystość

Obraz Matki Bożej Licheńskiej jest czczony publicznie od 1852 roku. Koronę papieską otrzymał 15 VIII 1967 roku. W dniu 7 VI 1999 r. modlił się przed nim Jan Paweł II. Ikonografia obrazu nawiązuje do bolesnych tajemnic zbawczego Odkupienia i trudnych dziejów narodu polskiego.

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE J 19, 25

Obok krzyża Jezusowego stały: * Matka Jego  i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa * i Maria Magdalena.

W uroczystość odmawia się Chwała na wysokości.

KOLEKTA

Boże, Ty w tajemniczy sposób dopełniasz mękę Chrystusa w członkach Jego mistycznego Ciała, dręczonych niezliczonymi cierpieniami; + Ty chciałeś, aby Twojemu umierającemu Synowi towarzyszyła bolejąca Matka, * spraw, abyśmy naśladując Najświętszą Pannę, z miłością służyli cierpiącym braciom i siostrom i nieśli im pociechę. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

PIERWSZE CZYTANIE Jdt 13,17-20

Przeciwstawiłaś się naszej zagładzie

Czytanie z Księgi Judyty

W owych dniach zadziwił się bardzo cały naród i upadł na ziemię, oddając pokłon Bogu, i wołał jednogłośnie: «Bądź uwielbiony, Boże nasz, który w dniu dzisiejszym rozgromiłeś nieprzyjaciół swego ludu».

A Ozjasz powiedział do niej: «Błogosławiona jesteś, córko, przez Boga Najwyższego, spomiędzy wszystkich niewiast na ziemi, i niech będzie błogosławiony Pan Bóg, Stwórca nieba i ziemi, który cię prowadził, abyś odcięła głowę wodza naszych nieprzyjaciół. Twoja ufność nie zatrze się aż na wieki w sercach ludzkich wspominających moc Boga. Niech to sprawi tobie Bóg, abyś była wywyższona na wieki i ubogacona w dobra, bo nie szczędziłaś swego życia, gdy naród nasz był upokorzony, ale przeciwstawiłaś się naszej zagładzie, postępując prawą drogą przed Bogiem naszym».

A cały naród odpowiedział: «Niech tak będzie, niech tak będzie!»

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY Ps 145(144),1-2.4-5.8-9 (R.: por. 9b)

Refren: Pan się lituje nad wszystkim, co stworzył.

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu, *
i sławił Twoje imię przez wszystkie wieki.
Każdego dnia będę błogosławił Ciebie *
i na wieki wysławiał Twoje imię.

Refren.

Pokolenie pokoleniu głosi Twoje dzieła *
i zwiastuje Twe potężne czyny.
Głoszą wspaniałą chwałę Twego majestatu *
i rozpowiadają Twoje cuda.

Refren.

Pan jest łagodny i miłosierny, *
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
9 Pan jest dobry dla wszystkich, *
 a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.

Refren.

DRUGIE CZYTANIE Rz 8, 31b-39
Nawet własnego Syna nie oszczędził

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:

Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować?

Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej, zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami?

Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Jak to jest napisane: „Z powodu Ciebie, [Panie], zabijają nas przez cały dzień, uważają nas za owce przeznaczone na rzeź”.

Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani potęgi, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ ZMM s. 61

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Pod krzyżem Jezusa stała Jego Matka, umocniona wiarą, pokrzepiona nadzieją i ogarnięta ogniem miłości.

Albo: ZMM s. 162

Witaj, Matko Pana, Królowo miłosierdzia, pocieszycielko wszystkich ludzi i nadziejo nieszczęśliwych.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA J 19, 25-27; ZMM s. 59 i 62
Obok krzyża Jezusa stała Jego Matka

+ Słowa Ewangelii według świętego Jana

Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: „Niewiasto, oto syn Twój”. Następnie rzekł do ucznia: „Oto Matka Twoja”. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

Oto słowo Pańskie.

W uroczystość odmawia się Wierzę.

MODLITWA NAD DARAMI

Prosimy Cię, Panie, niech ogień Ducha Świętego uświęci nasze dary,+ aby przez Ofiarę ołtarza, której towarzyszy Bolesna Maryja Panna, Matka Kościoła i Królowa Polski, * zostały zgładzone nasze grzechy i otwarła się dla nas brama niebios. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PREFACJA 1

Postawa Maryi i Kościoła w obliczu krzyża

K. Pan z wami. W. I z duchem twoim.
K. W górę serca. W. Wznosimy je do Pana.
K. Dzięki składajmy Panu, Bogu naszemu. W. Godne to i sprawiedliwe.

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże, * przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa.

Albowiem z postanowienia Twojej Opatrzności * obok Syna ukrzyżowanego stanęła wierna Matka, * wypełniając starodawne proroctwa * i dając nowe przykłady życia. * Tam, u stóp krzyża, Najświętsza Panna jaśnieje jako nowa Ewa: * jak bowiem niewiasta przyczyniła się do śmierci, * tak również niewiasta przyczyniła się do życia. * Tam, na Golgocie, przygarniając z macierzyńską miłością ludzi przez grzech rozproszonych * i znów zgromadzonych w jedno przez śmierć Chrystusa, * dopełnia tajemnicy Matki Syjonu. * Na Kalwarii, stojąc pod krzyżem, stała się wzorem Oblubienicy Kościoła, * który wpatrzony w nieustraszoną Dziewicę, * dochowuje nienaruszonej wiary danej Oblubieńcowi, * nie ugięty groźbami ani nie złamany prześladowaniem.

Dlatego zjednoczeni z chórami Aniołów, * wysławiamy Ciebie, jednym głosem wołając:

Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów. * Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. * Hosanna na wysokości. * Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. * Hosanna na wysokości.

Albo:

PREFACJA 2

Łaska udziału w dziele miłosierdzia

K. Pan z wami. W. I z duchem twoim.
K. W górę serca. W. Wznosimy je do Pana.
K. Dzięki składajmy Panu, Bogu naszemu. W. Godne to i sprawiedliwe.

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże, * przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa.

Ty bowiem dla odnowy rodzaju ludzkiego * w nieskończonej mądrości postanowiłeś * aby obok krzyża nowego Adama stanęła nowa Ewa. * Maryja, która została Matką za sprawą Ducha Świętego, * z nowego daru Twojej ojcowskiej miłości stała się uczestniczką męki; * Ta, która rodząc Syna nie doznała cierpienia, * odradzając nas dla Ciebie, zniosła ciężkie boleści.

Dlatego z Aniołami i Archaniołami, * i ze wszystkimi chórami niebios * głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając:

Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów. * Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. * Hosanna na wysokości. * Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. * Hosanna na wysokości.

Albo: Prefacja o NMP, Królowej Polski, nr 62.

ANTYFONA NA KOMUNIĘ Por. 1 P 4, 13; ZMM s. 73

Radujcie się, będąc uczestnikami cierpień Chrystusa, * abyście się radowali i weselili * przy objawieniu się Jego chwały.

Albo:

Błogosławiona jesteś, Najświętsza Maryjo Panno,* która nie ponosząc śmierci, * wysłużyłaś palmę męczeństwa pod krzyżem Pana.

MODLITWA PO KOMUNII

Boże, nasz Ojcze, strzeż Twoich wiernych, których nasyciłeś paschalnym Sakramentem, + spraw za wstawiennictwem bolesnej Dziewicy, * abyśmy dźwigając codzienny krzyż, zasłużyli na udział w zmartwychwstaniu Chrystusa. Który żyje i króluje na wieki wieków.

UROCZYSTE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

Bóg Ojciec postanowił odkupić świat przez ofiarę swojego Syna, + któremu towarzyszyła bolesna Matka, * niech On wam da udział w tak wielkim misterium zbawienia. W. Amen.

Bóg, który chciał, aby Najświętsza Dziewica wstępując po stopniach wiary i cierpienia, + pod krzyżem osiągnęła szczyt miłości, * niech wam da wzrost wiary i doprowadzi was do miłości doskonałej. W. Amen.

Niech Bóg sprawi, + abyście rozpamiętując z Maryją tajemnice Jej Syna, * wzrastali w łasce we wspólnocie Kościoła i stali się uczestnikami wiecznej chwały. W. Amen.

Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, + i Duch Święty. W. Amen.