Main Menu

Użytkowników:
1
Artykułów:
1898
Odsłon artykułów:
9246246

Odwiedza nas 70 gości oraz 0 użytkowników.

11 lipca: Św. Benedykta, opata, patrona Europy

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

11 lipca

Św. Benedykta, opata, patrona Europy
święto

Św. Benedykt urodził się w Nursji około roku 480. Kształcił się w Rzymie, lecz idąc za głosem łaski udał się do Subiaco i prowadził tam życie pustelnicze poświęcone modlitwie i umartwieniu. Gdy zaczęli się garnąć do niego uczniowie, założył w okolicy 12 klasztorów. Później przeniósł się na Monte Cassino, gdzie założył sławne opactwo i napisał regułę, która rozpowszechniła się wkrótce w całej Europie. Benedykt umarł w swoim klasztorze 21 marca 547 roku. W roku 1964 papież Paweł VI ogłosił św. Benedykta patronem Europy.

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE Ps 16 (15), 5-6

Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, * to On mój los zabezpiecza. * Sznur mierniczy szczodrze mi dział wyznaczył, * jak miłe jest dla mnie moje dziedzictwo.

Odmawia się Chwała na wysokości.

 

KOLEKTA

Boże, Ty ustanowiłeś świętego Benedykta, opata, znakomitym mistrzem dla tych, którzy poświęcają życie Twojej służbie, + spraw, abyśmy ponad wszystko stawiali miłość ku Tobie * i z radosnym sercem biegli drogą Twoich przykazań. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Pierwsze czytanie Prz 2, 1-9

Nakłoń serce ku roztropności

Czytanie z Księgi Przysłów.

Synu, jeśli przyjmiesz moje nauki i zachowasz u siebie wskazania; ku mądrości nachylisz swe ucho, ku roztropności swe serce; jeśli wezwiesz rozsądek, przywołasz donośnie rozwagę, jeśli szukać jej poczniesz jak srebra i pożądać jej będziesz jak skarbów, to bojaźń Pana zrozumiesz, osiągniesz znajomość Boga. Bo Pan udziela mądrości, z ust Jego wychodzą wiedza i roztropność; dla prawych On chowa swą pomoc, On jest tarczą dla żyjących uczciwie.

On strzeże ścieżek prawości, ochrania drogi pobożnych. Wtedy sprawiedliwość pojmiesz i prawość, i rzetelność i każdą dobrą ścieżkę.

Oto słowo Boże.

Psalm responsoryjny Ps 34 (33), 2-3. 4 i 6. 9 i 12. 14-15 (R.: por. 2)

Refren: Po wieczne czasy będę chwalił Pana.

2   Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, *

       Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.

3   Dusza moja chlubi się Panem, *

       niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

Refren.

4   Wysławiajcie razem ze mną Pana, *

       wspólnie wywyższajmy Jego imię.

6   Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością, *

       oblicza wasze nie zapłoną wstydem.

Refren.

9   Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry, *

       szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę.

12 Zbliżcie się, synowie, posłuchajcie, co mówię, *

       będę was uczył bojaźni Pańskiej.

Refren.

14 Powściągnij swój język od złego, *

       a wargi swoje od kłamstwa.

15 Od zła się odwróć, czyń dobrze, *

       szukaj pokoju i dąż do niego.

Refren.

W kościołach, które obchodzą uroczystość:

Drugie czytanie Dz 4, 32-35

Życie pierwszych chrześcijan

Czytanie z Dziejów Apostolskich.

Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne.

Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wszyscy oni mieli wielką łaskę. Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je i przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży, i składali je u stóp Apostołów. Każdemu też rozdzielano według potrzeby.

Oto słowo Boże.

Śpiew przed Ewangelią Mt 19, 29

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Kto porzuci wszystko dla Ewangelii,

stokroć tyle otrzyma

i życie wieczne odziedziczy.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ewangelia Mt 19, 27-29

Porzucić wszystko dla Chrystusa

+ Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Piotr powiedział do Jezusa: « Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy? ».

Jezus zaś rzekł do nich: « Zaprawdę, powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach i będziecie sądzić dwanaście pokoleń Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy ».

Oto słowo Pańskie.

 

MODLITWA NAD DARAMI

Wszechmogący Boże, wejrzyj łaskawie na dary złożone ku czci świętego Benedykta, + i spraw, abyśmy za jego przykładem szukając Ciebie * cieszyli się w Twojej służbie darami jedności i pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego.

1 lub 2 prefacja o świętych, nr 70 -71, albo o zakonnikach, nr 74.

ANTYFONA NA KOMUNIĘ por. Mt 19, 28-29

Zaprawdę powiadam wam: * Wy, którzy opuściliście wszystko i poszliście za Mną, * stokroć tyle otrzymacie i posiądziecie życie wieczne.

MODLITWA PO KOMUNII

Boże, nasz Ojcze, w Najświętszym Sakramencie otrzymaliśmy zadatek życia wiecznego, + pokornie Cię prosimy, abyśmy posłuszni wskazaniom świętego Benedykta, wiernie służyli Tobie w modlitwie * i gorąco miłowali braci. Przez Chrystusa, Pana naszego.