Main Menu

Użytkowników:
1
Artykułów:
1898
Odsłon artykułów:
10534522

Odwiedza nas 260 gości oraz 0 użytkowników.

10 sierpnia: Św. Wawrzyńca, diakona i męczennika

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

10 sierpnia

Św. Wawrzyńca, diakona i męczennika

Święto

W diecezji pelplińskiej: Głównego patrona diecezji – Uroczystość

 

Św. Wawrzyniec był diakonem Kościoła rzymskiego za czasów papieża Sykstusa II. Był zarządcą dóbr kościelnych i opiekunem ubogich. Podczas prześladowania za cesarza Waleriana , przewidując swój koniec, rozdał majątek kościelny ubogim. W kilka dni po śmierci papieża Sykstusa prefekt Rzymu zażądał wydania skarbu kościelnego. Wawrzyniec zgromadził ubogich i odpowiedział: „Oto są prawdziwe skarby Kościoła”. Według legendy został umęczony na rozpalonej kracie 10 sierpnia 258 roku. Imię świętego Wawrzyńca wymienia się w Kanonie rzymskim.

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE

Święty Wawrzyniec oddał życie za Kościół. * Zasłużył na wieniec męczeństwa, * i z radością wstąpił do Pana Jezusa Chrystusa.

Odmawia się Chwała na wysokości.

KOLEKTA

Miłosierny Boże, z gorącej miłości ku Tobie święty Wawrzyniec wiernie służył ubogim i odważnie poniósł męczeństwo, + spraw, abyśmy miłowali to, co on miłował, * i wypełniali to, czego uczył. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Pierwsze czytanie Mdr 3, 1-9

Bóg przyjął ich jak całopalną ofiarę

Czytanie z Księgi Mądrości.

Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. Zdało się oczom głupich, że pomarli, zejście ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju. Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności.

Po nieznacznym skarceniu dostąpią dóbr wielkich, Bóg ich bowiem doświadczył i znalazł ich godnymi siebie. Doświadczył ich jak złoto w tyglu i przyjął ich jak całopalną ofiarę.

W dzień nawiedzenia swego zajaśnieją i rozbiegną się jak iskry po ściernisku. Będą sądzić ludy, zapanują nad narodami, a Pan królować będzie nad nimi na wieki.

Ci, którzy Mu zaufali, zrozumieją prawdę, wierni w miłości będą przy Nim trwali: łaska bowiem i miłosierdzie dla Jego wybranych.

Oto słowo Boże.

Psalm responsoryjny Ps 112 (111), 1-2. 5-6. 7-8. 9 (R.: por. 9a)

Refren: Mąż sprawiedliwy obdarza ubogich.

1   Błogosławiony człowiek, który boi się Pana *

      i wielką radość znajduje w Jego przykazaniach.

2   Potomstwo jego będzie potężne na ziemi, *

      dostąpi błogosławieństwa pokolenie prawych.

Refren.

5   Dobrze się wiedzie człowiekowi, który z litości pożycza *

      i swymi sprawami zarządza uczciwie.

6   Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje *

      i pozostanie w wiecznej pamięci.

Refren.

7   Nie przelęknie się złej nowiny, *

      jego mocne serce zaufało Panu.

8   Jego wierne serce lękać się nie będzie *

      i spojrzy z wysoka na swych przeciwników.

Refren.

9   Rozdaje i obdarza ubogich, *

      jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze,

      wywyższona z chwałą *

      będzie jego potęgą.

Refren.

W kościołach, w których obchodzi się uroczystość:

Drugie czytanie 2 Kor 9, 6-10

Kto hojnie sieje, ten hojnie zbierać będzie

Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:

Kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie. Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg. A Bóg może zlać na was całą obfitość łaski, tak byście mając wszystkiego i zawsze pod dostatkiem, bogaci byli we wszystkie dobre uczynki według tego, co jest napisane: « Rozproszył, dał ubogim, sprawiedliwość Jego trwa na wieki ».

Ten zaś, który daje nasienie siewcy, i chleba dostarczy ku pokrzepieniu, i ziarno rozmnoży, i zwiększy plon waszej sprawiedliwości.

Oto słowo Boże.

Śpiew przed Ewangelią J 12, 26

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Kto by chciał Mi służyć, niech idzie na Mną,

a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ewangelia J 12, 24-26

Ziarno, które obumrze, przynosi plon obfity

+ Słowa Ewangelii według świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne.

A kto by chciał Mi służyć, niech idzie na Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli kto Mi służy, uczci go mój Ojciec.

Oto słowo Pańskie.

 

W uroczystość odmawia się Wierzę

MODLITWA NAD DARAMI

Panie, nasz Boże, przyjmij łaskawie dary, które z radością składamy oddając cześć świętemu Wawrzyńcowi, * i spraw, aby wyjednały nam zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Prefacja o męczennikach, nr 72.

ANTYFONA NA KOMUNIĘ J 12, 26

Kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, * a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa.

MODLITWA PO KOMUNII

Posileni świętym Darem pokornie prosimy Cię, Boże, + abyśmy składając należną Tobie Ofiarę w dzień świętego Wawrzyńca, * otrzymali obfitsze owoce odkupienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.