Main Menu

Użytkowników:
1
Artykułów:
1898
Odsłon artykułów:
10534686

Odwiedza nas 45 gości oraz 0 użytkowników.

15 sierpnia: Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

15 sierpnia

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

uroczystość

Po zakończeniu życia ziemskiego Niepokalana Matka Boża została z duszą i ciałem wyniesiona do chwały niebieskiej. Wniebowzięcie Maryi przypomina ludzkości powołanie do chwały w niebie.

 

MSZA W WIGILIĘ

Tę Mszę odprawia się wieczorem dnia 14 sierpnia przed I Nieszporami uroczystości, albo po nich.

ANTYFONA NA WEJŚCIE

Wysławiamy Ciebie, Maryjo, * dzisiaj zostałaś wyniesiona ponad chóry Aniołów * i na wieki triumfujesz z Chrystusem.

Odmawia się Chwała na wysokości.

KOLEKTA

Boże, Ty wejrzałeś na pokorę Najświętszej Maryi Panny i wyniosłeś Ją do godności Matki Twojego Jedynego Syna, a w dniu dzisiejszym uwieńczyłeś Ją najwyższą chwałą, + spraw, abyśmy zbawieni przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, * przez Jej prośby mogli wejść do wiecznej chwały. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Pierwsze czytanie 1 Krn 15, 3-4. 15-16; 16, 1-2

Wprowadzenie Arki do Miasta Świętego

Czytanie z Księgi Kronik.

Dawid zgromadził wszystkich Izraelitów w Jerozolimie celem przeniesienia Arki Pana na jej miejsce, które dla niej przygotował. Zebrał Dawid synów Aarona i lewitów.

Lewici zaś nieśli Arkę Bożą na drążkach na swoich ramionach, jak przykazał Mojżesz zgodnie ze słowem Pana. I rzekł Dawid naczelnikom lewitów, aby ustanowili swoich braci śpiewakami przy instrumentach muzycznych: cytrach, harfach, cymbałach, aby rozbrzmiewał głos donośny i radosny.

Przyniesiono więc Arkę Bożą i ustawiono ją w środku namiotu, jaki rozpiął dla niej Dawid, po czym złożono całopalenia i ofiary pojednania.

Gdy zaś Dawid skończył składanie całopaleń i ofiar pojednania, pobłogosławił lud w imieniu Pana.

Oto słowo Boże.

Psalm responsoryjny Ps 132 (131), 6-7. 9-10. 13-14 (R.: por. 8)

Refren: Wyrusza z Panem Arka Jego chwały.

6   Słyszeliśmy o Arce w Efrata, *

       znaleźliśmy ją na polach Jaaru.

7   Wejdźmy do Jego mieszkania, *

       padnijmy przed podnóżkiem stóp Jego.

Refren.

9   Niech Twoi kapłani odzieją się w sprawiedliwość, *

       a Twoi wierni niech śpiewają z radości.

10 Przez wzgląd na sługę Twego, Dawida, *

       nie odtrącaj oblicza Twojego pomazańca.

Refren.

13 Pan bowiem wybrał Syjon, *

       tej siedziby zapragnął dla siebie.

14 « Oto miejsce mego odpoczynku na wieki, *

       tu będę mieszkał, bo wybrałem go sobie ».

Refren.

Drugie czytanie 1 Kor 15, 54-57

Zwycięstwo nad śmiercią

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian.

Bracia:

Kiedy już to, Co zniszczalne, przyodzieje się w niezni-szczalność, a to, co śmiertelne, przyodzieje się w nieśmiertelność, wtedy sprawdzą się słowa, które zostały napisane: « Zwycięstwo pochłonęło śmierć. Gdzież jest, o śmierci, twoje zwycięstwo? Gdzież jest, o śmierci, twój oścień? » Ościeniem zaś śmierci jest grzech, a siłą grzechu Prawo. Bogu niech będą dzięki za to, że dał nam odnieść zwycięstwo przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Oto słowo Boże.

Śpiew przed Ewangelią Łk 11, 28

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego

i zachowują je wiernie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ewangelia Łk 11, 27-28

Błogosławione łono, które nosiło Chrystusa

+ Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Gdy Jezus przemawiał, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: « Błogosławione łono, które cię nosiło, i piersi, które ssałeś ».

Lecz On rzekł: « Owszem, ale również błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je ».

Oto słowo Pańskie.

 

Odmawia się Wierzę.

 

MODLITWA NAD DARAMI

Wszechmogący Boże, przyjmij Ofiarę przebłagania i chwały, którą składamy w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Bożej Rodzicielki, + niech ta Ofiara wyjedna nam przebaczenie grzechów * i przemieni nasze życie w nieustanne dziękczynienie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Prefacja o Wniebowstąpieniu NMP, nr 61.

W Modlitwach eucharystycznych 1 - 3, wspomnienie tajemnicy dnia.

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ por. Łk 11, 27

Błogosławione łono Maryi Dziewicy, * które nosiło Syna Ojca Przedwiecznego.

MODLITWA PO KOMUNII

Panie, nasz Boże, Ty nas posiliłeś przy swoim stole w uroczystość Wniebowzięcia Bożej Rodzicielki, * błagamy, abyś nas uwolnił od wszystkich grożących nam niebezpieczeństw. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

MSZA W DZIEŃ

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE Ap 12, 1

Wielki znak ukazał się na niebie: * Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod Jej stopami, * a na Jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

Albo:

Radujmy się wszyscy w Panu, * obchodząc uroczystość ku czci Najświętszej Maryi Panny. * Z Jej Wniebowzięcia radują się Aniołowie * i wychwalają Syna Bożego.

Odmawia się Chwała na wysokości.

 

KOLEKTA

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wziąłeś do niebieskiej chwały ciało i duszę Niepokalanej Dziewicy Maryi, Matki Twojego Syna, + spraw abyśmy nieustannie troszczyli się o dobra duchowe * i wysłużyli sobie udział w Jej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Pierwsze czytanie Ap 11, 19a; 12, 1. 3-6a. 10ab

Niewiasta obleczona w słońce

Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła.

Świątynia Boga w niebie się otwarła i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego świątyni. Potem ukazał się wielki znak na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

Ukazał się też inny znak na niebie: Oto wielki Smok ognisty, ma siedem głów i dziesięć rogów, a na głowach siedem diademów. Ogon jego zmiata trzecią część gwiazd z nieba i rzucił je na ziemię. Smok stanął przed mającą urodzić Niewiastą, ażeby skoro tylko porodzi, pożreć jej Dziecko.

I porodziła Syna — mężczyznę, który będzie pasł wszystkie narody rózgą żelazną. Dziecko jej zostało porwane do Boga i do Jego tronu. Niewiasta zaś zbiegła na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga.

I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: « Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca ».

Oto słowo Boże.

Psalm responsoryjny Ps 45 (44), 7 i 10. 11-12. 14-15 (R.: por. 10b)

Refren: Stoi Królowa po Twojej prawicy.

7   Tron Twój, Boże, trwa na wieki, *

       berłem sprawiedliwym berło Twego królestwa.

10 Córki królewskie wychodzą na spotkanie z tobą, *

       królowa w złocie z Ofiru stoi po twojej prawicy.

Refren.

11 Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha, *

       zapomnij o swym ludzie, o domu twego ojca.

12 Król pragnie twego piękna, *

       on twoim panem, oddaj mu pokłon.

Refren.

14 Córa królewska wchodzi pełna chwały, *

       odziana w złotogłów.

15 W szacie wzorzystej prowadzą ją do króla, *

       za nią prowadzą do ciebie dziewice, jej druhny.

Refren.

Drugie czytanie 1 Kor 15, 20-26

W Chrystusie wszyscy będą ożywieni

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian.

Bracia:

Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc.

Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg, zostanie pokonana śmierć.

Oto słowo Boże.

Śpiew przed Ewangelią                                                                                                     

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Maryja została wzięta do nieba,

radują się zastępy aniołów.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ewangelia Lk 1, 39-56

Bóg wywyższa pokornych

+ Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.

Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała:

« Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana ».

Wtedy Maryja rzekła:

Wielbi dusza moja Pana,

i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim.

Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy.

Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą

wszystkie pokolenia.

Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,

święte jest imię Jego.

A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie

nad tymi, którzy się Go boją.

Okazał moc swego ramienia,

rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.

Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.

Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił.

Ujął się za swoim sługą, Izraelem,

pomny na swe miłosierdzie.

Jak obiecał naszym ojcom,

Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

Oto słowo Pańskie.

 

Odmawia się Wierzę.

 

MODLITWA NAD DARAMI

Panie, nasz Boże, niech się wzniesie do Ciebie ofiara naszego oddania + i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej * niech nasze serca rozpalone ogniem miłości nieustannie dążą do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Prefacja o Wniebowstąpieniu NMP, nr 61.

W Modlitwach eucharystycznych 1 - 3, wspomnienie tajemnicy dnia.

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ Łk 1, 48-49

Błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, * gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.

MODLITWA PO KOMUNII

Miłosierny Boże, przyjęliśmy Najświętszy Sakrament, który daje zbawienie, + prosimy Cię, abyś za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej * doprowadził nas do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.