Main Menu

Użytkowników:
1
Artykułów:
1898
Odsłon artykułów:
10534643

Odwiedza nas 70 gości oraz 0 użytkowników.

22 sierpnia: Najświętszej Maryi Panny, Królowej

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

22 sierpnia

Najświętszej Maryi Panny, Królowej

wspomnienie obowiązkowe

Maryja jest Matką Chrystusa, którego Królestwo trwa wiecznie. Dlatego lud chrześcijański od wieków Ją jako Królową i zdobi koronami Jej wizerunki.

ANTYFONA NA WEJŚCIE por. Ps 45 (44), 10

Maryja Dziewica, nasza Królowa, * stoi po prawicy Chrystusa w blasku chwały.

KOLEKTA

Boże, Ty ustanowiłeś Rodzicielkę Twojego Syna naszą Matką i Królową, * spraw, abyśmy za Jej wstawiennictwem osiągnęli chwałę przygotowaną dla Twoich dzieci w Królestwie niebieskim. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Pierwsze czytanie Iz 9, 1-3. 5-6

Syn został nam dany

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.

Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków zabłysło światło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się radują we żniwa, jak się weselą przy podziale łupu. Bo jak w dniu porażki Madianitów złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu, pręt jego ciemięzcy.

Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: « Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju ».

Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad Jego królestwem, które On utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki. Zazdrosna miłość Pana Zastępów tego dokona.

Oto słowo Boże.

Psalm responsoryjny Ps 113 (112), 1-2. 3-4. 5-6. 7-8 (R.: por. 2a)

Refren: Niech imię Pana będzie pochwalone. lub: Alleluja.

1   Chwalcie, słudzy Pańscy, *

       chwalcie imię Pana.

2   Niech imię Pana będzie błogosławione *

       teraz i na wieki.

Refren.

3   Od wschodu aż do zachodu słońca *

       niech będzie pochwalone imię Pana.

4   Pan jest wywyższony nad wszystkie ludy, *

       ponad niebiosa sięga Jego chwała.

Refren.

5   Kto jest jak nasz Pan Bóg, *

       co ma siedzibę w górze,

6   co w dół spogląda *

       na niebo i ziemię?

Refren.

7   Podnosi z prochu nędzarza *

       i dźwiga z gnoju ubogiego,

8   by go posadzić wśród książąt, *

       wśród książąt swojego ludu.

Refren.

Śpiew przed Ewangelią Łk 1, 28

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,

błogosławionaś Ty między niewiastami.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ewangelia Łk 1, 26-38

Bóg da Jezusowi tron Dawida

+ Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.

Anioł wszedł do Niej i rzekł: « Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami ».

Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.

Lecz anioł rzekł do Niej: « Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca ».

Na to Maryja rzekła do anioła: « Jakże się to stanie, skoro męża nie znam? »

Anioł Jej odpowiedział: « Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego ».

Na to rzekła Maryja: « Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa ». Wtedy odszedł od Niej anioł.

Oto słowo Pańskie.

 

MODLITWA NAD DARAMI

Obchodząc wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, składamy Tobie, Boże, nasze dary + i prosimy, aby nas wspomagał Twój Syn, który stał się człowiekiem * i oddał swe życie na krzyżu jako niepokalana ofiara. Który żyje i króluje na wieki wieków.

1 - 4 prefacja o NMP, nr 55 - 58.

W 1 prefacji o NMP mówi się: obchodząc wspomnienie.

ANTYFONA NA KOMUNIĘ Łk 1, 45

Błogosławiona jesteś, Maryjo, * któraś uwierzyła, * że spełnią się słowa powiedziane Tobie od Pana.

MODLITWA PO KOMUNII

Oddając cześć Najświętszej Maryi Pannie zostaliśmy posileni sakramentem Eucharystii, + pokornie prosimy Cię, Boże, * abyśmy mogli uczestniczyć w uczcie wiecznego życia. Przez Chrystusa, Pana naszego.