Main Menu

Użytkowników:
1
Artykułów:
1898
Odsłon artykułów:
10524973

Odwiedza nas 60 gości oraz 0 użytkowników.

Ciebie, Boże, chwalimy (Te Deum laudamus)

Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 


Te Deum laudámus, te Dóminum confitémur.

Te aetérnum Patrem, omnis terra venerátur.

Tibi omnes ángeli,

Tibi caeli et univérsae potestátes:

Tibi chérubim et séraphim incessábili voce proclámant:

Sanctus, Sanctus, Sanctus,

Dóminus Deus Sábaoth.

Pleni sunt caeli et terra maiestátis glóriae tuae.

Te gloriósus apostolórum chorus, te prophetárum laudábilis númerus,

te mártyrum candidátus laudat exércitus.

Te per orbem terrárum sancta confitétur Ecclésia,

Patrem imménsae maiestátis; venerándum tuum verum et únicum Filium;

Sanctum quoque Paráclitum Spiritum.

Tu rex glóriae, Christe.

Tu Patris sempitérnus es Filius.

Tu, ad liberándum susceptúrus hóminem, non horruisti Virginis úterum.

Tu, devicto mortis acúleo, aperuisti credéntibus regna caelórum.

Tu ad déxteram Dei sedes, in glória Patris.

Iudex créderis esse ventúrus.

Te ergo quaesumus, tuis fámulis súbveni, quos pretióso sánguine redemisti.

Aetérna fac cum sanctis tuis in glória numerári.

Salvum fac pópulum tuum,

Dómine, et bénedic hereditáti tuae.

Et rege eos, et extólle illos usque in aetérnum.

Per singulos dies benedicimus te; et laudámus nomen tuum in saeculum,

et in saeculum saeculi. Dignáre, Dómine, die isto sine peccáto nos custodire.

Miserére nostri,

Dómine, miserére nostri.

Fiat misericórdia tua,

Dómine, super nos, quemádmodum sperávimus in te. In te,

Dómine, speravi: non confúndar in aetérnum.

V. Benedicamus Patrem et Filium cum Sancto Spiritu.

R. Laudemus et super exaltemus eum in saecula.

V. Benedictus es, Domine, in firmamento coeli.

R. Et laudabilis et gloriosus et superexaltatus in saecula.

V. Domine exaudi orationem meam.

R. Et clamor meus ad te veniat.

V. Dominus vobiscum.

R. Et cum spiritu tuo.

Oremus.

Deus, cuius misericordiae non est numerus et bonitatis infinitus est thesaurus: piissimae majestati tuae pro collatis donis gratias agimus, tuam semper clementiam exorantes; ut qui petentibus postulała concedis, eosdem non deserens ad praemia futura disponas. Qui vivis et regnas in saecula saeculorum.

R. Amen.

Ciebie, Boże, chwalimy (Te Deum oficjalne tłumaczenie)

Ciebie, Boże, chwalimy,

Ciebie, Panie, wysławiamy.

Tobie, Ojcu Przedwiecznemu,

wszystka ziemia cześć oddaje.

Tobie wszyscy Aniołowie,

Tobie niebiosa i wszystkie Moce:

Tobie Cherubini i Serafini nieustannym głoszą pieniem:

Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów!

Pełne są niebiosa i ziemia majestatu chwały Twojej.

Ciebie przesławny chór Apostołów,

Ciebie Proroków poczet chwalebny.

Ciebie wychwala Męczenników zastęp świetlany.

Ciebie po wszystkiej ziemi wysławia Kościół święty:

Ojca niezmierzonego majestatu, godnego uwielbienia,

prawdziwego i Jedynego Twojego Syna,

Świętego także Ducha Pocieszyciela.

Tyś Królem chwały, o Chryste,

Tyś Ojca Synem Przedwiecznym.

Ty, dla zbawienia naszego biorąc człowieczeństwo,

nie wahałeś się wstąpić w łono Dziewicy.

Ty, skruszywszy żądło śmierci,

otworzyłeś wierzącym królestwo niebios.

Ty po prawicy Boga zasiadasz w Ojcowskiej chwale.

Ty przyjdziesz jako sędzia: tak wszyscy wierzymy.

Błagamy Cię przeto:

dopomóż swym sługom, których najdroższą Krwią odkupiłeś.

Policz ich między świętych Twoich, w wiekuistej chwale.

Zachowaj lud swój, o Panie i błogosław dziedzictwu swojemu.

I rządź nimi, i wywyższaj ich aż na wieki.

Po wszystkie dni błogosławimy Ciebie,

i wysławiamy imię Twe na wieki, na wieki bez końca.

Racz, Panie, w dniu dzisiejszym zachować nas od grzechu.

Zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami.

Niech miłosierdzie Twoje,

Panie, okaże się nad nami,

jako my w Tobie ufność pokładamy:

W Tobie, o Panie, złożyłem nadzieję nie będę zawstydzon na wieki.

K. Błogosławmy Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

W. Cześć i chwałę Jemu dajmy na wieki.

K. Błogosławiony jesteś, Panie, na firmamencie niebieskim.

W. Chwalebny i nieskończonej chwały godzien na wieki.

K. Panie, wysłuchaj modlitwy moje.

W. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

K. Pan z wami.

W. I z duchem twoim.

Módlmy się.

O Boże, którego miłosierdzie nie ma liczby, a dobroci skarb jest nieprzebrany, wielce miłościwemu Twemu Majestatowi za dary nam dane dziękujemy, o to prosząc łaskawej dobrotliwości Twojej, abyś Ty, który proszącym Cię dajesz to, o co błagają, nie raczył nas z łaski swej wypuszczać, ale ku zapłacie wiecznej sposobnymi nas uczynił, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

W. Amen.

Ciebie, Boga, wysławiamy (Te Deum wersja polska)

Ciebie, Boga, wysławiamy,

Tobie, Panu, wieczna chwała,

Ciebie, Ojca, niebios bramy,

Ciebie wielbi ziemia cała.

Tobie wszyscy Aniołowie

Tobie Moce i niebiosy,

Cheruby, Serafinowie,

ślą wieczystej pieśni głosy.

Święty, Święty nad Świętymi

Bóg Zastępów, Król łaskawy,

pełne niebo z kręgiem ziemi

majestatu Twojej sławy.

Apostołów Tobie rzesza,

chór Proroków pełen chwały,

Tobie hołdy nieść pośpiesza

Męczenników orszak biały.

Ciebie poprzez okrąg ziemi,

z głębi serca, ile zdoła,

głosy ludów zgodzonymi

wielbi święta pieśń Kościoła.

Niezmierzonej Ojca chwały,

Syna, Słowo wiekuiste,

z Duchem wszechświat wielbi cały:

Królem chwały Tyś, o Chryste!

Tyś Rodzica Syn z wiek wieka;

by świat zbawić swoim zgonem.

Przyoblókłszy się w człowieka,

nie wzgardziłeś Panny łonem.

Tyś pokruszył śmierci wrota,

starł jej oścień w męki dobie,

i rajskiego kraj żywota

otworzyłeś wiernym sobie.

Po prawicy siedzisz Boga,

w chwale Ojca, Syn Jedyny,

lecz gdy zagrzmi trąba sroga,

przyjdziesz sądzić ludzkie czyny.

Prosim, słudzy łask niegodni,

wspomóż, obmyj grzech, co plami,

gdyś odkupił nas od zbrodni

drogiej swojej Krwi strugami.

Ze świętymi w blaskach mocy

wiecznej chwały zlej nam zdroje,

zbaw, o Panie, lud sierocy,

błogosław dziedzictwo swoje.

Rządź je, broń po wszystkie lata,

prowadź w niebios błogie bramy,

my w dzień każdy, Władco świata,

imię Twoje wysławiamy.

Po wiek wieków nie ustanie

pieśń, co sławi Twoje czyny,

o, w dniu onym racz nas, Panie,

od wszelakiej ustrzec winy.

Zjaw swą litość w życiu całym

tym, co żebrzą Twej opieki,

w Tobie, Panie, zaufałem,

nie zawstydzę się na wieki!

Ciebie, Boże, wielbimy (Te Deum wersja śląska)

Ciebie, Boże, wielbimy,

Ciebie, Stwórcę wszechmocnego,

Ze wszystkich sił wielbimy;

Dawco wszystkiego dobrego,

W dobroci nieskończony,

Bądź na wieki chwalony!

Tobie Anieli w niebie

Nucą: Święty, Święty, Święty,

I bez ustanku Ciebie

Wielbią, Boże niepojęty!

Chwała Twa, wieczny Panie.

Na wieki nie ustanie.

Ojcze, któryś z niczego

Wszystko stworzył, utrzymujesz;

Tyś początkiem wszystkiego,

Wszystkim rządzisz, zawiadujesz;

I my wielbimy Ciebie,

Wzorem Aniołów w niebie.

Chrystusa, Syna Twego,

Wespół z Tobą uwielbiamy,

Także Ducha Świętego

Bogiem naszym wyznawamy;

Tyś w Osobach trojaki,

Ale w Bóstwie jednaki.

Ojcze, Syn Twój jedyny

Przyszedł z nieba wysokiego,

Dla grzechów naszych winy

Wyniszczył siebie samego

Z miłości niepojętej,

Rodząc się z Panny świętej.

Rodząc się, nie naruszył

Swej Rodzicielki panieństwa,

By żądło śmierci skruszył,

Nie wzdrygnął się człowieczeństwa;

Wziął na się postać sługi,

By zgładzał nasze długi.

O Jezu miłosierny!

Zbaw nas, wołamy rzewliwie!

Zbaw nas, lud Tobie wierny!

Pobłogosław miłościwie

Nam, dziedzictwu Twojemu,

Drogą krwią kupionemu.

Póki życia naszego,

Będziemy Cię wielbić, Panie!

Ty z miłosierdzia swego

Wysłuchaj nasze wołanie,

A zmiłuj się nad nami,

Nędznymi grzesznikami!

Broń nas od wszego złego,

Prosimy przez Twe zasługi;

Gdy przyjdziesz dnia sądnego,

Policz nas między Twe sługi;

Niechaj chwalimy Ciebie

Na wieki wieków w niebie.