Main Menu

Użytkowników:
1
Artykułów:
1898
Odsłon artykułów:
9434625

Odwiedza nas 138 gości oraz 0 użytkowników.

TEKSTY DO WYBORU W OBRZĘDACH PRZYJĘCIA

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 

ROZDZIAŁ III

TEKSTY DO WYBORU W OBRZĘDACH PRZYJĘCIA

 

29. I. CZYTANIA BIBLIJNE

Czytania biblijne zarówno we Mszy, jak i podczas Liturgii słowa można wziąć w całości lub częściowo ze Mszy z dnia albo ze Mszy o zjednoczenie chrześcijan (Lekcjonarz mszalny, t. VII, s. 244-262), albo też ze Mszy przy udzielaniu chrztu dorosłym (Lekcjonarz mszalny, t. VII, s. 22-57).

Gdy obrzędy odbywają się bez Mszy, można zastosować przede wszystkim następujące teksty.

 

CZYTANIA Z NOWEGO TESTAMENTU

1.     Rz 8,28-39: Bóg nas powołał, abyśmy się stali podobni do Jego Syna.
        Bracia: Wiemy, że Bóg...

2.     1 Kor 12,31-13,13: Pochwała prawdziwej miłości.
        Bracia : Staraj cie się o większe dary. . .

3.     Ef 1,3-14: Z miłości Bóg przeznaczył nas dla siebie.
        Bracia: Niech będzie błogosławiony Bóg...

4.     Ef 4,1-7.11-13: Powołanie do budowania Ciała Chrystusowego.
        Bracia: Zachęcam was ja, więzień w Panu...

5.     Flp 4,4-8: Wszystko, co sprawiedliwe - miejcie na myśli.
        Bracia: Radujcie się zawsze w Panu...

6.     1 Tes 5,16-24: Przygotujcie duszę i ciało na przyjście Pana.
        Bracia: Zawsze się radujcie...

 

PSALMY RESPONSORYJNE

1.      Ps 27(26),1.4.8b-9abc.13-14.
         R. (1): Pan moim światłem i zbawieniem moim.

2.      Ps 42(41),2-3; 43(42),3.4.
         R. (Ps 42(41),3a): Boga żywego pragnie moja dusza.

3.      Ps 61(60),2-3a.3bc-4.5-6.9.
         R. (4a): Panie, mój Boże, Tyś moją obroną.

4.      Ps 63(62),2.3-4.5-6.8-9.
         R. (por. 2b): Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.

5.      Ps 65(64),2-3a.3b-4.5.6.
         R. (2a): Ciebie należy wielbić na Syjonie.

6.      Ps 121(120),1-2.3-4.7-8.
         R. (por. 2): Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca.

 

EWANGELIE

1.      Mt 5,2-12a: Zasady życia uczniów Jezusa.
         Jezus nauczał swoich uczniów mówiąc...

2.      Mt 5,13-16: Wy jesteście światłem świata.
         Jezus nauczał swoich uczniów mówiąc: Wy jesteście solą ziemi...

3.      Mt 11,25-30: Tajemnice królestwa objawione prostaczkom.
W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze.. .

4.       J 3,16-21: Bóg posłał swojego Syna,
aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne.
Jezus powiedział do Nikodema: Tak Bóg umiłował świat...

5.       J 14,15-23.26-27: Duch Święty wszystkiego was nauczy.
          Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeżeli Mnie miłujecie...

6.       J 15,1-6: Kto trwa w Chrystusie, przynosi obfity owoc.
Jezus powiedział do swoich uczniów: Ja jestem krzewem winnym...

 

 

30.  II. WZÓR MODLITWY POWSZECHNEJ

Drodzy bracia, tego naszego brata, który przez chrzest (i bierzmowanie) został już wszczepiony w Chrystusa, z wdzięcznością wobec Boga przyjęliśmy do pełnej wspólnoty z Kościołem katolickim (i umocniliśmy darami Ducha Świętego), aby mógł z nami uczestniczyć w uczcie Pańskiej. Ciesząc się z tego nowego członka Kościoła katolickiego, razem z nim błagajmy Zbawiciela o łaskę i miłosierdzie.

Błagajmy Pana za naszego brata, którego dzisiaj przyjęliśmy do naszego grona, aby przy pomocy Ducha Świętego wiernie wytrwał w swoim postanowieniu.

Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie.

Błagajmy Pana za wszystkie wspólnoty wierzących w Chrystusa, aby doszły do pełnej jedności.

Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie.

Błagajmy Pana za Kościół (Wspólnotę), w którym (w której) ten nowo przyjęty został ochrzczony i wychowany, aby głębiej poznał Chrystusa i skuteczniej Go głosił.

Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie.

Błagajmy Pana za wszystkich, którzy odczuli już pragnienie łaski Bożej, aby w Chrystusie doszli do pełnej prawdy.

Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie.

Błagajmy Pana za tych, którzy jeszcze nie wierzą w Jezusa Chrystusa, aby oświeceni przez Ducha Świętego, mogli odnaleźć drogę zbawienia i nią kroczyć.

Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie.

Błagajmy Pana za wszystkich ludzi, aby wolni od głodu i wojny, żyli zawsze w pokoju i bezpieczeństwie.

Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie.

Błagajmy Pana za nas samych, abyśmy do końca wytrwali w wierze, którą darmo otrzymaliśmy.

Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie.

 

MODLITWA

Wszechmogący, wieczny Boże, wysłuchaj próśb, które zanosimy do Ciebie, abyśmy pełni wdzięczności z oddaniem Tobie służyli. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Wszyscy: Amen.

31. Jeżeli przyjęcie odbywa się poza Mszą, przy pomocy tych lub podobnych słów można przejść od modlitwy powszechnej do Modlitwy Pańskiej (por.nr 26).

Celebrans:

Drodzy bracia, połączmy nasze błagania i módlmy się wspólnie tak, jak nas nauczył nasz Pan, Jezus Chrystus.

Wszyscy:

Ojcze nasz.

Jeżeli przyjęty w swojej Wspólnocie miał zwyczaj dodawania na zakończenie Modlitwy Pańskiej, klauzuli albo końcowej doksologii: „Bo Twoje jest królestwo” itp.. dodaje się ją w tym miejscu.