Main Menu

Użytkowników:
1
Artykułów:
1898
Odsłon artykułów:
11060578

Odwiedza nas 194 gości oraz 0 użytkowników.

Anafora Teodora z Mopsuestii

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 

Tradycja Kościoła chaldejskiego przypisuje autorstwo tej anafory Teodorowi, biskupowi Mopsuestii (około 350-428), przyjacielowi Jana Chryzostoma. Teodor napisał szereg pism, głównie egzegetycznych, których ortodoksja została po jego śmierci zakwestionowana przez Rabbulasa, biskupa Edessy. Ostatecznie Teodor został potępiony na II Soborze Konstantynopolitańskim (553 rok), na podstawie tendencyjnego wyboru jego pism. Pozostawił także Katechezy komentujące Liturgię eucharystyczną, która odbiega od anafory przypisywanej mu przez Chaldejczyków. Stąd też istnieje opinia, że Teodor nie jest autorem przypisywanej mu anafory. Aktualnie Anafora Teodora z Mopsuestii celebrowana jest od Adwentu do Niedzieli Palmowej.

 

Qanona

K.: Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i jedność w Duchu Świętym, niech będą z wami wszystkimi, teraz i zawsze, i na wieki wieków.

L.: Amen.

Qanona

K.: W górze na wysokościach nieba, w miejscach chwały i bojaźni, gdzie nie ustaje ruch skrzydeł Cherubinów, ani też Alleluja i Trishagion śpiewany prze Serafinów, tam niech będą wasze dusze.

L.: Są u Ciebie, Boże Abrahama, Izaaka i Izraela, Królu Chwały.

Qanona

K.: Żywa i duchowa ofiara naszych pierwocin, nieskalana i przyjemna ofiara Syna naszego rodzaju, za wszystkie bez wyjątku stworzenia, jest przedstawiana Bogu, Panu Wszechrzeczy.

L.: Godne to i sprawiedliwe.

D.: Pokój z nami.

Kušapa

K.: Panie, Panie, [daj nam jasne oblicze przed Tobą, abyśmy z ufnością, która od Ciebie pochodzi, dokonali tę ofiarę żywą i świętą, z sumieniami czystymi od wszelkiej niegodziwości i smutku. Zasiej w nas, Panie, miłość, pokój i zgodę wzajemną między nami i wszystkimi ludźmi].

Ghanta

K.: Godne jest przez wszytkie dni, Panie, i przezt wszystkie czasy słuszne dzięki składać Twemu świętemu imieniu i wielbić Twój majestat na każdym miejscu i w każdym czasie, wielbić Ciebie, Boże, Ojcze prawdziwy, który wiecznie istniejesz, i Syna Twojego Jednorodzonego, Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz Ducha Świętego na wieki wieków.

Albowiem Ty jesteś Panem i Stworzycielem wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Ty przez Syna Twego Jednorodzonego, Boga Słowo, który jest światłością Twojej chwały, odblaskiem wydobywającym się z Ciebie i obrazem Twojej istoty, stworzyłeś i umocniłeś niebo i ziemię, a także wszystko, co w nich jest. Ty przez Ducha Świętego, Ducha Prawdy, który od Ciebie pochodzi, Ojcze, sprawiasz, że wszystkie istoty rozumne, widzialne i niewidzialne, są umacniane, uświęcane i stają się godne sławienia Twojego godnego uwielbienia Bóstwa.

Przed Tobą, o Boże, Ojcze prawdziwy, przed Synem Twoim Jednorodzonym, Panem naszym Jezusem Chrystusem, i przed Duchem Świętym stoją tysiące tysięcy duchów niebieskich, miriady świętych Aniołów, dla których rozkoszą życia jest wedle ich silnej woli nieustanne uświęcanie i wysławianie Twego imienia świętego i wielkiego.

Przez laskę swoją, Panie, sprawiłeś', że nasz słaby rodzaj, rodzaj s'miertelnych ludzi, stał się godny, aby wraz ze wszystkimi Zastępami istot niebieskich, oddawał cześć i chwałę Twojemu Majestatowi panującemu nad wszystkim, wraz z tymi wszystkimi, którzy zawsze przed wspaniałością Twojej świętości śpiewają pieśń dla wypełnienia chwały Twojej chwalebnej Trójcy, która jest wyznawana w Trzech osobach, równych i nierozdzielnych.

[L.: Amen. Pobłogosław, ojcze].

Qanona

K.: W głoszeniu i sławieniu bezustannym śpiewają i mówią jeden do drugiego.

Qaddiš

L.: Święty, Święty, [Święty Pan, Bóg potężny. Niebiosa i ziemie pełne są Twojej chwały. Hosanna na wysokościach. Hosanna Synowi Dawida. Błogosławiony, który przyszedł i który przyjdzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokościach].

Kušapa

K.: Święty, Święty, Święty jest Pan, Bóg potężny, niebiosa i ziemia pełne są Jego chwały, istoty Jego Bóstwa i blasku Jego chwalebnej światłości. [Jak powiedział Pan: Pełne są niebiosa i ziemia Mojej obecności.]

Święty jesteś, Boże prawdziwy, od którego bierze nazwę wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi.

Święty jesteś, Synu wieczny, przez którego wszystko się stało.

Święty jesteś, Duchu Święty, Zasado, przez którą wszystko jest uświęcane.

Biada mi, jestem przejęty trwogą, gdyż jestem człowiekiem ze splamionymi wargami, mieszkam wśród ludu o splamionych wargach, a Króla i Pana potężnego widziały moje oczy. Jak straszliwe jest dzisiaj to miejce, bowiem oko w oko ujrzałem Pana, tutaj jest więc dom Boży i brama Niebios.

A teraz, Panie, niech Twoja łaska będzie z nami. A teraz Panie, niech Twoja łaska będzie z nami, oczyść nasze brudy i uświęć nasze wargi oraz połącz, Panie, nasze nędzne głosy z Trishagionem Serafinów i śpiewami Archaniołów.

Chwała niech będzie Twemu miłosierdziu, bowiem połączyłeś mieszkańców ziemi z duchami niebios.

Błogosław, Panie. Błogosław, Panie. Błogosław, Panie. Bracia moi, módlcie się za mnie.

Ghanta

K.: Ty jesteś, Panie, zaprawdę Święty i chwalebny na wieki, zaprawdę Święty i chwalebny na wieki. Ty jesteś Święty, o Boże, Ojcze prawdziwy; Święty jest także Syn Twój Jednorodzony, Pan nasz Jezus Chrystus; Święty jest zaprawdę Duch Święty, istota Boska niestworzona; Stworzyciel wszystkich rzeczy, z natury i pod każdym względem jest zaprawdę Święty; święte jest Jego imię, święte jest miejsce Jego przybywania, i On uświęca prawdziwie tych wszystkich, którzy godni są przyjęcia daru Jego łaski.

A my oddajemy chwałę, cześć, dziękczynienie i uwielbienie, Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Wielbimy Ciebie, Panie, wielbimy Ciebie, Panie, składamy Tobie dziękczynienie i wielbimy Ciebie za wszystkie uczynione nam dobrodziejstwa, gdyż Ty stworzyłeś nas z niczego i Ty uczyniłeś nas godnymi wielkiego zaszczytu wolności i poznania, zawsze każ-dym usilnie się opiekujesz i zachowujesz nasze życie.

Przed Twym imieniem wielkim i straszliwym zginamy kolana i kłaniamy się, a z nami chwałę i dziękczynienie składają także wszystkie Zastępy niebios, gdyż przez Twoją niewypowiedzianą dobroć wobec nas, ludzi, i dla naszego zbawienia Jednorodzony Bóg Słowo, będący obrazem Boga, nie poczytał za grabież być równym z Bogiem, lecz uniżył się przyjąwszy postać sługi, zstąpił z nieba i przyjął nasze człowieczeństwo. Przyjął śmiertelne ciało z rozumną duszą, zdolną do poznania i nieśmiertelności, ze świętej Dziewicy, przez moc Ducha Świętego.

Przez to dokonał i wypełnił cały wielki i wspaniały plan naszego zbawienia, przygotowany dla nas przez Twoją wszechwiedzę przed stworzeniem świata. Teraz Ty zrealizowałeś go w czasach ostatecznych przez Syna Twego Umiłowanego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, w którym cieleśnie zamieszkuje cała pełnia Bóstwa. On jest głową Kościoła i pierworodnym zmartwychwstałym, jest doskonałością wszystkich, przez Niego wszystko jest doprowadzone do doskonałości.

On przez Ducha wiecznego ofiarował siebie nieskalanego Bogu, uświęcił nas przez raz dokonane ofiarowanie swego Ciała i przez Krew przelaną na krzyżu dał pokój istotom mieszkającym w niebiosach i na ziemi.

On został wydany za nasze grzechy i zmartwychwstał, aby nas usprawiedliwić.

W nocy, gdy był wydany, On ze świętymi swymi apostołami dopełnił to misterium wielkie, wzbudzające lęk, święte i boskie, biorąc chleb w swoje święte ręce, pobłogosławił, połamał i dał swoim uczniom mówiąc: To jest moje Ciało, które jest łamane za życie świata na odpuszczenie grzechów.

[L.: Amen].

K.: Podobnie i nad kielichem dzięki składał i dał im mówiąc: To jest Krew moja Nowego Przymierza, która jest wylewana za wielu na odpuszczenie grzechów.

[D.: Amen].

K.: Bierzcie przeto wszyscy, spożywajcie ten chleb i pijcie ten kielich i czyńcie tak, ilekroć zbieracie się na moją pamiątkę.

Tak, jak nam nakazano, zebraliśmy się, Twoi słudzy, mali, grzeszni i nędzni, aby za przyzwoleniem

Twojej łaski wypełniać to misterium wielkie, wzbudzające lęk, święte i boskie, przez które dokonało się wielkie zbawienie całego rodzaju ludzkiego. Przez które dokonało się wielkie zbawienie całego rodzaju ludzkiego.

[L.: Amen. Pobłogosław ojcze].

Qanona

K.: Oddajemy również chwałę, cześć, dziękczynienie i uwielbienie, Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, teraz i zawsze, i na wieki wieków.

L.: Amen.

D.: Módlcie się w myślach waszych. Pokój z nami.

Kušapa

K.: Panie Boże potężny, przyjmij tę ofiarę z mych słabych rąk za cały święty Kościół powszechny, za wszystkich sprawiedliwych i prawych ojców, którzy spodobali się Tobie, za wszystkich proroków i apostołów, za męczenników i wyznawców, za wszystkich zasmuconych i zgnębionych, za wszystkich potrzebujących i utrudzonych, za wszystkich chorych i udręczonych, za wszystkich zmarłych, którzy od nas odeszli, za lud, który patrzy i oczekuje Twego miłosierdzia. A także za mnie, nędznego i ubogiego. A także za mnie, nędznego i ubogiego. Przeto, Panie Boże nasz, według miłosierdzia Twego i wielu Twoich łask, wejrzyj na lud Twój i na mnie słabego, i nie według grzechów moich i niedoskonałości moich, lecz abyśmy godnie otrzymali darowanie win i odpuszczenie grzechów przez to święte Ciało, które z prawdziwą wiarą przyjmujemy wraz z Twoją łaską.

Błogosław, Panie. Błogosław, Panie. Błogosław, Panie. Bracia moi, módlcie się za mnie.

Wielbię, Panie, Twoją dobroć, składam dziękczynienie Twemu miłosierdziu za to, że chociaż jestem niegodnym grzesznikiem, pozwoliłeś mi zbliżyć się do Ciebie przez Twoją tkliwość, pozwalając mi sprawować to misterium i dysponować tym chwalebnym i najświętszym misterium.

Proszę Ciebie, błagając Twój majestat, aby to misterium przyniosło światu pokój i bezpieczeństwo, zachowanie Twego świętego Kościoła, wzrost prawdziwej wiary, wywyższenie sprawiedliwym, usprawiedliwienie grzesznikom, przebaczenie pokutującym, powrót zbłąkanym, wytrwałość sprawiedliwym, powrót oddalonym, wzmocnienie słabym, pociechę cierpiącym, radość udręczonym, uzdrowienie chorym, pomoc biednym, błogosławioną pamięć zmarłym, i daj, Panie, wszystkim to, co podoba się Twemu majestatowi.

Ghanta

K.: Wielbimy Ciebie, Panie. Wielbimy Ciebie, Panie, i składamy Tobie dziękczynienie i wychwalamy Ciebie za to, że chociaż nie jesteśmy godni z powodu naszych grzechów, pozwoliłeś nam zbliżyć się do siebie przez Twoje wielkie miłosierdzie, i odnalazłeś nas, i uświęciłeś przez łaskę Ducha Świętego, i uczyniłeś nas godnymi służenia Tobie i ofiarowania tego budzącego bojaźń i Boskiego posługiwania za zbawienie naszego życia.

Wyznajemy wobec Ciebie w niezmierzonym dziękczynieniu za wielkie zbawienie, jakie nam wszystkim uczyniłeś przez pośrednictwo Syna Twego Umiłowanego, Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Z sercem skruszonym i w duchu pokory ofiarujemy Twojej Trójcy chwalebnej tę ofiarę żywą, świętą i przyjemną, miesterium Baranka Bożego, który znosi grzechy świata.

Prosimy Cię i błagamy, Panie, aby Twoja Boskość godna uwielbienia, okazała nam przychylność i aby przez miłosierdzie Twoje przyjęta została ta czysta i święta ofiara za grzechy świata, przez którą zostałeś przebłagany i pojednany.

Także teraz, o Panie; także teraz, o Panie, ta oto ofiara obecna jest przed Twoim imieniem wielkim i budzącym lęk, za cały święty Kościół powszechny, aby mieszkał w spokoju i pokój Twój był z nim przez wszystkie dni świata.

Tak, Panie nasz Boże; tak, Panie nasz Boże, wyrwij go z prześladowań, zamętu, kłótni, herezji, podziałów i pozwól nam pozostać zjednoczonymi w czystości serca i w doskonałej miłości.

[Ofiarujemy też Tobie tę ofiarę] za wszystkich naszych ojców, [za katolikosa patriarchę N. i za metropolitę N. i] za wszystkich biskupów, chorepiskopów, kapłanów i diakonów, którzy udzielają się temu posługiwaniu w prawdzie, za tych, którzy służą Tobie w czystości, niewinności i świętości, podobając się Twojej woli, aby byli godni otrzymać od Ciebie w czasie przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa wysokie godności.

[Ofiarujemy też Tobie to posługiwanie] za wszystkie dzieci świętego Kościoła powszechnego, które są tutaj i na każdym miejscu, aby czyniły postępy w oddawaniu czci Twemu majestatowi, w prawdziwej wierze i w dobrych uczynkach, dla zbawienia swego życia.

Również za mnie, Twego grzesznego i winnego sługę, abyś przez swoją łaskę, Panie, przebaczył moje grzechy i darował winy, które świadomie i nieświadomie uczyniłem i ciągle czynię przed Tobą.

I za tych wszystkich, za których ta ofiara jest składana, aby odnaleźli łaskawość i miłosierdzie przed Tobą, aby żyli.

Za urodzaje ziemi i dobrą pogodę, abyś pobłogosławił wieniec roku twoją dobrocią (trzy razy).

Za cały rodzaj ludzki, za tych, którzy są w grzechach i w błędach, aby przez Twoją łaskę, Panie, stali się godnymi poznania prawdy i wielbienia Twego majestatu, aby poznali, że Ty jesteś jedynym Bogiem, Ojcem prawdziwym, że jesteś Dobry, i pragniesz, aby wszyscy ludzie żyli i nawrócili się ku poznaniu prawdy, oraz poznali, że Ty jesteś Panem od wieczności i na zawsze, Istotą Boską niestworzoną, Stworzycielem wszystkich rzeczy, Ojcze, Synu i Duchu Święty.

Dla nas ludzi i dla naszego zbawienia Syn Boży, Bóg Słowo, stał się doskonałym człowiekiem, Panem naszym Jezusem Chrystusem, który stał się doskonałym i umocnionym przez moc Boga i przez Ducha Świętego. On jest Pośrednikiem między Bogiem i ludźmi, Dawcą życia wiecznego dla tych, którzy przez Niego przychodzą do Boga Ojca, i Jemu niech będzie chwalą i błogosławieństwo na wieki wieków. Amen.

[Tak], Panie Boże nasz; [Tak], Panie Boże nasz, przez łaskę swoją przyjmij od nas to dziękczynienie, które jest owocem duchowym naszych warg, aby było przed Tobą pamiątką pierwszych sprawiedliwych, świętych proroków, błogosławionych apostołów, męczenników, wyznawców, biskupów, nauczycieli, kapłanów, diakonów i wszystkich synów świętego Kościoła powszechnego, którzy w prawdziwej wierze odeszli z tego świata.

Abyś, Panie, przez łaskę swoją udzielił przebaczenia wszystkim grzesznikom i winowajcom, którzy na tym świecie w ciele śmiertelnym i w duszy uległej pokusom, zgrzeszyli albo obrazili Ciebie. [Nie ma bowiem człowieka, który by był bez grzechu i nie potrzebował Twego miłosierdzia i Twojej łaskawości. Nie ma bowiem człowieka, który by był bez grzechu i nie potrzebował Twego miłosierdzia i Twojej łaskawości].

Prosimy Ciebie, Panie, błagamy i zaklinamy, aby przebłagane zostało Twoje godne uwielbienie Bóstwo i Twoje miłosierdzie, Panie.

D.: Pozostańcie w modlitwie, pokoju i bojaźni. Pokój z nami.

K.: Niech przyjdzie laska Ducha Świętego na nas i na tę ofiarę, niech zstąpi i spocznie na tym chlebie i na tym kielichu, pobłogosławi, uświęci i naznaczy je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, a także przez moc Twego imienia niech ten chleb stanie się świętym Ciałem Pana naszego Jezusa Chrystusa, a ten kielich niech się stanie Krwią Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niech Pan, wszystkim ludziom, którzy będą spożywać ten chleb i pić kielich w prawdziwej wierze, oczyści winy i odpuści grzechy, da wielką nadzieję zmartwychwstania, niech będzie zbawieniem dusz i ciał oraz życiem i chwałą na wieki.

Uczyń nas wszystkich godnymi przez łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyśmy wraz z tymi wszystkimi, którzy spodobali się Twojej woli, i którzy postępowali według Twych przykazań, radowali się w Królestwie Niebieskim, zażywając przyszłych dóbr, które nie przemijają. [Przyszłych dóbr, które nie przemijają.

L.: Amen. Błogosław, ojcze].