Main Menu

Użytkowników:
1
Artykułów:
1898
Odsłon artykułów:
10519616

Odwiedza nas 257 gości oraz 0 użytkowników.

Anafora Jakuba Apostoła

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 

Anafora Jerozolimy, jak można sądzić, wywarła największy wpływ na całe chrześcijaństwo, głównie dzięki znaczeniu tego miasta jako ośrodka pielgrzymek. Istnieje w kilku wariantach, a mianowicie greckim, maronickim i ormiańskim.

 

D.: Stańmy dobrze, stańmy z bojaźnią, stańmy godnie, stańmy w czystości, stańmy w świętości. Stańmy więc wszyscy, moi bracia, w miłości i w wierze prawdziwej. W bojaźni Bożej spoglądajmy w duchu na tę budzącą bojaźń i świętą ofiarę, umieszczoną przed nami, ofiarę żywą, którą czcigodny kapłan ofiaruje za nas wszystkich, w pokoju i w zgodzie, Bogu Ojcu, Panu wszystkich rzeczy.

L.: Miłosierdzie, pokój, ofiarę i chwałę.

Podczas pouczenia diakona, kapłan podnosi welon zwany anafora, który ostania dary, i recytuje cicho modlitwę: Ty jesteś twarda opoka z której wytrysnęło dwanaście rzek wody i która napoiła dwanaście pokoleń Izraela. Ty jesteś twarda opoka, która spoczywała na grobie naszego Zbawcy.

K.: Miłość Boga Ojca, łaska Syna Jednorodzonego, zstąpienie i dar jedności Ducha świętego, niech będą z wami wszystkimi.

L.: I z duchem twoim.

K.: Wznieśmy wszyscy w tej godzinie w górę nasze umysły i serca.

L.: Wznieśliśmy je do Pana.

K.: W bojaźni składajmy dzięki Panu.

L.: Godne to i sprawiedliwe.

Kapłan pochylony: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, stosowne i słuszne, abyśmy Ciebie wysławiali, błogosławili, chwalili i dzięki składali Tobie, Stwórcy wszelkiego stworzenia widzialnego i niewidzialnego.

(donośnie): Tobie, którego uwielbiają niebiosa i niebiosa niebios, i wszystkie ich moce, słońce, księżyc i cały chór gwiazd, ziemia i morza, i wszystko, co w nich żyje, Jerozolima niebieska, Kościół pierworodnych zapisanych na niebiosach. Aniołowie, Archaniołowie, Księstwa, Moce, Trony, Panowania, Potęgi, które są nad światem, Wojska niebieskie, wielooczni Cherubini i sześcioskrzydlaci Serafini, którzy dwoma skrzydłami zasłaniają swoje oblicza, dwoma nogi, a na dwóch się unoszą jeden ku drugiemu, niemilknącymi usty sławiąc bez końca Boga, hymn zwycięski Twojej wspaniałej chwały donośnym głosem śpiewając, wołając i mówiąc:

L.: Święty, Święty, Święty Pan Sabaoth. Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokościach.

Kapłan pochylony: Jako, że zaprawdę święty jesteś. Królu wieków i Dawco wszelkiej świętości. Święty jest także Syn Twój Jednorodzony, Pan nasz i Bóg Jezus Chrystus. Święty jest także Duch Twój Święty, który przenika wszystkie rzeczy, a także Twoje tajemnice, o Boże Ojcze. Święty jesteś zaprawdę, o Wszechwładny, Wszechmocny, wzbudzający lęk, Dobry, Miłosierny, a nade wszystko mający wzgląd na Twe stworzenia. Ty, który z ziemi ukształtowałeś człowieka i dałeś mu rozkosze raju. A kiedy ten przekroczył Twoje przykazania i upadł, Ty nie wzgardziłeś nim, o Dobry Boże, i nie pozostawiłeś, ale ponownie przyjąłeś jak miłosierny Ojciec, wzywałeś przez Prawo, pouczałeś przez proroków, a w końcu posłałeś na świat Syna Twego Jednorodzonego, Pana i Boga naszego Jezusa Chrystusa, aby odnowił Twój obraz. On to zstąpił i wcielił się z Ducha Świętego i ze świętej Bogurodzicy, zawsze Dziewicy Maryi, żył wśród ludzi i ustanowił wszystkie rzeczy na drogę zbawienia naszego rodzaju.

(donośnie): On, który jest bez grzechu, kiedy miał przyjąć dobrowolną śmierć za nasze grzechy, tej nocy, gdy był wydany za życie i zbawienie świata, wziął chleb w swoje święte, nieskalane i bez skazy ręce, okazał Tobie, Bogu Ojcu, dzięki czynił, błogosławił, uświęcił, połamał i dał swoim uczniom i apostołom mówiąc: Bierzcie, jedzcie z tego wszyscy, to jest Ciało moje, które za was i za wielu jest łamane i wydawane na odpuszczenie grzechów i na życie wieczne.

L.: Amen.

K.: Podobnie wziął i kielich po wieczerzy, i zmieszał wino z wodą, dzięki czynił, błogosławił, uświęcił i dał tym samym uczniom i apostołom mówiąc: Bierzcie, pijcie z niego wszyscy, to jest Krew moja Nowego Przymierza, która za was i za wielu jest wylewana na odpuszczenie grzechów i na życie wieczne.

L.: Amen.

K.: To czyńcie na moją pamiątkę. Kiedykolwiek będziecie spożywać ten chleb i pić ten kielich, śmierć moją będziecie głosić [i moje zmartwychwstanie wyznawać], aż przyjdę.

L.: Głosimy, Panie, Twoją śmierć, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego powtórnego przyjścia. Niech Twoje miłosierdzie będzie z nami wszystkimi.

K.: Wspominając przeto, Panie, Twoją śmierć, Twoje zmartwychwstanie po trzech dniach, Twoje wstąpienie na niebiosa, Twoje zasiadanie po prawicy Boga Ojca i Twoje powtórne budzące lęk i chwalebne przyjście, kiedy przyjdziesz sądzić świat w sprawiedliwości i oddasz każdemu według jego uczynków, ofiarujemy Tobie tę budzącą bojaźń bezkrwawą ofiarę, abyś nie postępował z nami według naszych grzechów, Panie, ani nie odpłacał nam wedle naszych nieprawości, ale zgodnie z Twoją dobrocią i twoją miłością do ludzi zmazał nasze grzechy, którzy Ciebie błagamy. Albowiem Twój lud i Twoje dziedzictwo błagają Ciebie i przez Ciebie i z Tobą błagają Twego Ojca mówiąc:

L.: Zmiłuj się nad nami, Wszechmogący Ojcze, zmiłuj się nad nami.

K.: My również, Panie, wyznajemy Ciebie, dzięki Ci składając za wszystkich i ze względu na wszystko.

L.: Ciebie sławimy, Ciebie błogosławimy, Tobie dzięki czynimy, Panie, i błagamy Ciebie, Boże nasz; miłosierny bądź, o Dobry, i zmiłuj się nad nami.

D.: Jak straszliwa jest ta godzina, jaki to moment pełen trwogi, moi najdrożsi, gdy Duch Święty przychodzi z wysokości niebieskich, zstępuje i wnika w tę złożoną tutaj Eucharystię i ją uświęca. Trwajcie przeto w modlitwie, w spokoju i w trwodze. Módlcie się.

L.: Niech pokój będzie z nami i spokój wśród nas wszystkich.

K.: Zmiłuj się nad nami, Boże Ojcze Wszechmogący, i ześlij na nas i na te złożone tu ofiary Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który zasiada wraz z Tobą, Bogiem Ojcem, i Synem, i który króluje wraz z Wami, równy w wieczności, który jest Wam współistotny, który mówił przez Prawo i przez proroków, i w Twoim Nowym Przymierzu, który zstąpił na Pana naszego Jezusa Chrystusa w rzece Jordan pod postacią gołębicy, który zstąpił na Twych świętych apostołów pod postacią języków ognia.

Wysłuchaj nas, Panie; wysłuchaj nas. Panie; bądź przychylny, Ty, który jesteś Dobry, i zmiłuj się nad nami.

L.: Panie, zmiłuj się. Panie, zmiłuj się. Panie, zmiłuj się.

Kaptan donośnie: Aby zstąpił i uczynił chleb Ciałem ożywiającym, Ciałem zbawczym, Ciałem niebieskim, Ciałem wyzwalającym nasze dusze i nasze ciała. Ciałem Pana i Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, na odpuszczenie grzechów i życie wieczne dla tych, którzy je przyjmują.

L.: Amen.

K.: I to zmieszanie w kielichu niechaj uczyni Krwią Nowego Przymierza, Krwią zbawczą, Krwią ożywiającą, Krwią niebieską, Krwią wyzwalającą nasze dusze i ciała, Krwią Pana i Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, na odpuszczenie grzechów i życie wieczne dla tych, którzy ją przyjmują.

L.: Amen.

K.: Aby były dla uświęcenia dusz i ciał tych wszystkich, którzy będą w nich uczestniczyli, na zaowocowanie dobrych uczynków i na umocnienie Twego świętego Kościoła, który Ty założyłeś na opoce wiary i którego nie przezwyciężą bramy otchłani, bo uwolniłeś go od wszystkich herezji i pułapek zastawionych przez tych, którzy popełniają nieprawości, aż do skończenia świata.

L.: Amen.

D.: Barekhmer! Módlmy się i błagajmy naszego Pana i naszego Boga w tym świętym momencie za naszych czcigodnych ojców, którzy kierują nami: za mar Ignacego N., naszego patriarchę, za mar N., naszego biskupa, a także za wszystkich biskupów prawowiernych. Oby ich modły były dla nas ochroną, Pana prośmy.

L.: Panie, zmiłuj się.

Kapłan pochylony: Przynosimy Tobie tę budzącą bojaźń i bezkrwawą ofiarę za Twoje miejsca święte, które otoczyłeś chwałą przez objawienie Twego Chrystusa, a przede wszystkim za Syjon, matkę wszystkich Kościołów, i za Twój święty Kościół na całym świecie, abyś dał mu, Panie, obfite dary Ducha Twego Świętego.

Wspomnij także, Panie, naszych błogosławionych biskupów, którzy godnie przekazują nam słowo prawdy, a przede wszystkim naszych czcigodnych ojców, naszego patriarchę i naszego biskupa mar N. Daj im, Panie, starość czcigodną, zachowaj ich na długie lata jako pasterzy Twego Ludu we wszelkiej czystości i sprawiedliwości.

Wspomnij, Panie, obecnych tu czcigodnych kapłanów i obecnych na wszystkich innych miejscach, diakonów w Chrystusie i wszystkie inne stopnie i całą wspólnotę Kościoła.

Wspomnij także, Panie, na mnie niegodnego, którego, chociaż jestem niegodny, zechciałeś powołać. Nie pamiętaj o grzechach mojej młodości, ani też o moich nieświadomych winach, lecz wspomnij mnie według obfitości Twego miłosierdzia, gdyż jeżeli Ty będziesz pamiętał moje nieprawości, Panie, któż się ostoi? Ale u Ciebie jest przebaczenie grzechów, przeto nawiedź mnie i oczyść, a tam, gdzie panuje grzech, niech przezwycięży go Twoja łaska.

Wspomnij, Panie, wszystkich tych, którzy są zakuci w kajdany i uwięzieni, wspomnij wygnanych naszych braci.

Wspomnij, Panie, chorych, słabych i tych, którzy są prześladowani przez złe duchy.

Wspomnij, Panie, wiatry, deszcze, owoce ziemi i wieniec roku, gdyż oczy wszystkich ku Tobie są zwrócone i Ty dajesz im pokarm we właściwym czasie.

(donośnie): Uwolnij nas, Panie, od wszelkich doświadczeń, gniewu, utrapień, od wszelkich machinacji i wrogości ludzi, od wszystkich napaści i wszelkich prześladowań demonów, od wszystkich plag, które zesłane przez Ciebie, Boże, na nas przychodzą z powodu naszych grzechów. Zachowaj nas w wierze prawdziwej i w przestrzeganiu Twych świętych przykazań, jak również wszystkich tych, którzy są godni, aby stać przed Tobą i którzy oczekują od Ciebie obfitego miłosierdzia, albowiem Ty jesteś Bogiem pełnym miłosierdzia. Tobie oddajemy chwałę oraz Jednorodzonemu Twojemu Synowi i Duchowi Świętemu, teraz i zawsze i na wieki wieków.

L.: Amen.

D.: Zechciej też wspomnieć tych, którzy prosili nas o modły w tym momencie; za znajdujących się w różnego rodzaju trudnościach i za ich zbawienie; za znajdujących się w niebezpieczeństwie, za to miasto, za zgodę i pomyślność wiernych, którzy tu mieszkają, a także za tych, którzy są cnotliwi, Pana prośmy.

L.: Panie, zmiłuj się.

K.: Prosimy Cię również, abyś wspomniał tych, którzy są tutaj obecni i modlą się z nami, ojców i braci naszych, i tych, którzy są nieobecni.

Wspomnij, Panie, tych, którzy polecili nam pamiętać o nich w naszych modlitwach i prośbach do Ciebie, Boże nasz.

Wspomnij, Panie, tych, którzy przynieśli ofiary na Twój święty ołtarz, i tych, za których zostały one przyniesione; tych, którzy pragnęli, ale nie mogli złożyć darów; tych, których każdy ma na myśli; i tych, którzy są teraz wymieniani.

(donośnie): Wspomnij, Panie, w obfitości Twego miłosierdzia tych wszystkich, których wymieniliśmy, i tych, których nie wymieniliśmy. Wedle obfitości Twego miłosierdzia udziel im radości Twego zbawienia, przyjmij ich ofiary na wyżyny Twojego nieba i uczyń ich godnymi Twego nawiedzenia i Twojej pomocy. Umocnij ich Twoją mocą i uzbrój ich Twoim orężem, gdyż Ty jesteś Bogiem miłosiernym i przyzwalającym na miłosierdzie.

L.: Amen.

D.: Wspomnij, Panie, naszych pobożnych królów i królowe, którzy wznoszą na czterech krańcach świata świątynie i monastery oraz strzegą ich w prawdziwej wierze, a także tych, którzy są członkami chrześcijańskiej hierarchii, duchowieństwo i wierny lud, który trwa w cnocie; Pana prośmy.

L.: Panie, zmiłuj się.

K.: Wspomnij, Panie, naszych pobożnych królów i królowe, weź oręż i tarczę i powstań dla ich pomocy. Poddaj im wszystkich ich wrogów i przeciwników, byśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne, w bojaźni i powadze.

(donośnie): Albowiem Ty jesteś ucieczką zbawienia, mocą wspomagającą i szafarzem zwycięstwa tych wszystkich, którzy wzywają Ciebie i w Tobie, Panie, pokładają nadzieję.

L.: Amen.

D.: Wspominamy także świętą, chwalebną, zawsze Dziewicę, czcigodną Matkę Boga Maryję, proroków, apostołów, męczenników i wyznawców, Jana Chrzciciela, Szczepana archidiakona i pierwszego męczennika, książąt apostołów Piotra i Pawła oraz wszystkich świętych; Pana prośmy.

L.: Panie, zmiłuj się.

K.: Ponieważ więc do Ciebie należy, Panie, prawo życia i śmierci, i Ty jesteś Bogiem miłosiernym i Przyjacielem człowieka, zechciej pamiętać o tych wszystkich, którzy od wieków spodobali się Tobie, o świętych patriarchach, prorokach, apostołach, o świętym Janie Chrzcicielu Poprzedniku, o świętym archidiakonie i o pierwszym męczenniku Szczepanie oraz o świętej i chwalebnej Matce Boga, zawsze Dziewicy, czcigodnej Maryi i o wszystkich świętych.

(donośnie): Błagamy Ciebie, najmiłosierniejszy Panie, dla którego rzeczy niemożliwe są możliwymi, abyś zjednoczył nas w tym czcigodnym zgromadzeniu, zaliczył nas do Twego Kościoła i zaliczył nas przez Twoją Łaskę między pierworodnych, którzy są zapisani na niebie. Dlatego wspominamy ich, aby i oni stojąc przed Twoim tronem najwyższym pamiętali o naszej niegodności i nędzy oraz ofiarowali Tobie razem z nami tę budzącą bojaźń i bezkrwawą ofiarę, zarówno na wspomożenie żyjących i na umocnienie nas słabych i niegodnych, jak też za odpoczynek tych wszystkich, którzy od wieków spodobali się Tobie, za naszych ojców i braci i za nauczycieli. Przez łaskę, miłosierdzie i przyjaźń do człowieka, Jednorodzonego Syna Twego, wraz z którym przynależy Tobie chwała, cześć i panowanie, z Duchem Twoim Świętym, Dobrym, Ożywiającym, i współistotnym Tobie, teraz i zawsze i na wieki wieków.

L.: Amen.

D: Wspominamy także tych spośród świętych, którzy zasnęli w świętości, zachowali i przekazali nam jedyną wiarę apostolską. Wyznajemy więc cztery sobory powszechne z Nicei, Konstantynopola i Chalcedonu [oraz inne święte sobory powszechne]. Wspominamy też naszych ojców: Jakuba apostola i męczennika, Ignacego, Klemensa, Dionizego, Atanazego, Juliana, Bazylego, Grzegorza, Eustacjusza, Teofila, Jana, Cyryla i ojców naszych mar Efrema, mar Jakuba, mar Izaaka, i tych, którzy przed nimi, z nimi i po nich utrzymywali bez skazy jedyną prawdziwą wiarę i nam ją przekazali. Oby ich modły nas chroniły. Pana prośmy.

L.: Panie, zmiłuj się.

K.: Wspomnij też. Panie, błogosławionych biskupów, którzy już zasnęli i którzy przekazali nam słowo prawdy; którzy od Jakuba arcybiskupa, apostoła i męczennika aż po dzień dzisiejszy głosili słowo prawdziwej wiary w świętych Kościołach Twoich.

(donośnie): Wspomnij, Panie, ozdoby i nauczycieli Twych świętych Kościołów, którzy stoczyli dobre zawody wiary, którzy nieśli Twoje święte imię wśród narodów, królów i dzieci Izraela. Przez ich modlitwy i błagania udziel pokoju Twoim Kościołom, umocnij ich naukę i ich świadectwo w naszych duszach, zniszcz zgubne herezje i pozwól nam stać bez zawstydzenia przed Twoim budzącym bojaźń tronem, gdyż Ty jesteś Święty, Ty masz upodobanie w świętych i Ty doskonale odpłacasz świętym. Tobie przynależy chwała, cześć i panowanie, teraz i zawsze i na wieki wieków.

L.: Amen.

D.: Wspominamy też zmarłych wiernych, którzy zasnęli w prawdziwej wierze, tych z tego ołtarza, z tego Kościoła i ze wszystkich innych miejsc ziemi. Błagamy Chrystusa Boga, aby uczynił ich godnymi odpuszczenia grzechów i darowania błędów; oby i nas przyjął do Swego Królestwa niebieskiego, wołamy i mówimy trzy razy:

L.: Panie, zmiłuj się (trzy razy).

K.: Wspomnij, Panie, prawowiernych kapłanów, którzy już zasnęli; diakonów, subdiakonów, psalmistów, lektorów, komentatorów, egzorcystów, mnichów, katechumenów; tych, którzy trwali w czystości; i świeckich, którzy zasnęli w wierze Chrystusa; i tych, za których każdy z nas ofiaruje tę ofiarę lub których ma w swej pamięci.

(donośnie): Panie, Panie, Boże duchów i wszelkiego stworzenia, wspomnij wszystkich tych, których wspomnieliśmy, i tych, których nie wspomnieliśmy, a którzy odeszli z tego świata w prawowitej wierze. Daj odpoczynek ich duszom, ich ciałom i ich duchom, wyzwól od wiecznego potępienia przyszłego, uczyń ich godnymi odpoczynku na łonie Abrahama, Izaaka i Jakuba, gdzie jaśnieje światłość Twego oblicza i skąd ucieka ból, strapienie i jęk. Nie odpłacaj im według ich błędów. Nie wchodź w sąd z Twymi sługami, ponieważ nikt z żyjących nie jest sprawiedliwy przed Tobą i nikt też nie jest wolnym od błędów, ani też nikt nie jest czysty wśród wszystkich ludzi ziemi, a tylko Jezus Chrystus, Twój Syn Jednorodzony, nasz Pan, przez którego mamy też nadzieję otrzymać miłosierdzie i odpuszczenie grzechów dla nas i dla nich.

L.: Boże, daj im odpoczynek, daruj i zmaż nasze grzechy i ich grzechy, popełnione przed Tobą, świadome lub nieświadome, dobrowolne i mimowolne.

K.: Daj odpoczynek, przebaczenie i odpuszczenie. Boże, wszystkich grzechów dobrowolnych i mimowolnych, świadomych i nieświadomych, popełnionych słowem, czynem, myślą, ukrytych, jawnych, rozmyślnych lub przez zbłądzenie, a które zna Twoje święte imię.

(donośnie): Zachowaj nas do końca bez grzechu i zgromadź nas u stóp twych wybranych, kiedy chcesz i jak chcesz, ale bez hańby naszych grzechów. Aby w tym, jak i we wszystkim było wielbione i wysławiane najczcigodniejsze i najłaskawsze Twoje imię wraz z imieniem Pana naszego Jezusa Chrystusa i z imieniem Ducha Świętego.

L.: Jak było na początku, [teraz i zawsze, i aż do końca wieków. Amen.]