Main Menu

Użytkowników:
1
Artykułów:
1898
Odsłon artykułów:
10519237

Odwiedza nas 152 gości oraz 0 użytkowników.

Anafora Papieża Juliusza

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 

Syryjscy monofizyci otaczają wielką czcią papieża Juliusza I (337-352), ze względu na przypisywane mu apokryfy, powstałe w okresie sporów chrystologicznych, a broniące doktryny monofizyckie Monofizyci uważają również, że papież Juliusz I jest autorem eucharystycznej.

 

K . Łaska [Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca j jedność w Duchu Świętym, niech będą z Wami wszystkimi].

L.: I z [duchem twoim].

K.: W górę serca.

L.: Wznosimy je do Pana.

K.: Dzięki składajmy Panu.

L.:. Godne i sprawiedliwe.

Kapłan pochylony: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, abyśmy uwielbiali i wychwalali Ojca i Syna i Ducha Świętego, Jednego prawdziwego Boga.

(donośnie): Dla wysławienia wspaniałości niewypowiedzianej Twojej chwały nie wystarczą wszystkie rozumne istoty, gdyż chwała Twoja przewyższa niepomiernie wszystkie istoty widzialne i niewidzialne. Ty wierny swój lud święty uczyniłeś godnym, aby z Cherubinami i Serafinami uwielbiał niewypowiedzianą Twoją Boskość, a zwłaszcza zaś, aby teraz głosił Twemu wspaniałemu majestatowi Bożemu ów niebieski hymn, ową trójświętą chwałę, wołając i mówiąc:

L.: Święty [...].

Kapłan pochylony: Święty jest Bóg Ojciec Wszechmogący. Święty jest Syn Twój Jednorodzony Pan nasz Jezus Chrystus. Święty jest Duch Twój Święty. Wspaniałością Twoją jest, że bez żadnej zmiany wcielił się Jednorodzony Syn Twój z Dziewicy świętej i wypełnił doskonale wszystkie swoje dzieła, i przez swoją świętą mękę uwolnił tych, którzy w Niego uwierzyli.

(donośnie): W wieczór zaś ostatni, gdy miał wydać samego siebie za życie i zbawienie świata, wziął chleb w swoje święte ręce, błogosławił, łamał i dał uczniom swoim świętym mówiąc: Bierzcie, jedzcie z tego. To jest Ciało moje, które za was i za wielu jest wydane na darowanie win, na odpuszczenie grzechów i na życie wieczne.

L.: Amen.

K.: Podobnie także i nad kielichem dzięki czynił, błogosławił, uświęcił, dał uczniom swoim, świętym apostołom mówiąc: Bierzcie, pijcie z tego wszyscy. To jest Krew moja Nowego Przymierza, która za was i za wielu jest wydana na darowanie win, na odpuszczenie grzechów i na życie wieczne.

L.: Amen.

K.: Kiedykolwiek będziecie sprawować to misterium, będziecie czynić wspomnienie mojej śmierci i mego zmartwychwstania aż przyjdę.

L.: Śmierć Twoją, [Panie, głosimy i zmartwychwstanie Twoje wyznajemy].

K.: Wspominamy przeto całą Twoją zbawczą Opatrzność, którą dla nas wypełniłeś' i dopełniłeś, Chryste Boże nasz. Ofiarujemy dobroci Twojej ku nam chwałę i cześć, błagając Ciebie, abyś, gdy okażesz się w owym dniu ostatecznym, by oddać każdemu według jego uczynków, nie badał i nie pamiętał naszych grzechów, Panie, gdyż nikt nie jest całkowicie wolny od grzechów: lecz uczyń nas godnymi owego duchowego snu, który obiecałeś Twoim wybranym, którzy wyznali Krew Twoją drogocenną, którą obiecałeś świętemu Twemu Kościołowi; On to dlatego i według tego, donośnym głosem błaga Ciebie, i przez Ciebie, i z Tobą, Ojca Twego, mówiąc:

L.: Zmiłuj się[nad nami. Panie Boże Wszechmogący].

K.: My, nędzni grzesznicy, [doznawszy Twej Łaski, składamy Tobie dziękczynienie za wszystkich i za wszystko].

L.: Ciebie sławimy, [Ciebie błogosławimy, Ciebie wielbimy i błagamy, Panie Boże, abyś przebaczył nam i zlitował się nad nami].

D.: Jak czcigodna jest ta godzina [i ten czas, najdrożsi, gdy Duch Żywy i Święty zstąpił z najwyższych siedzib nieba i spoczywa, i trwa w tej złożonej Eucharystii, i uświęca ją. Milczcie przeto i módlcie się pobożnie].

Kapłan pochylony odmawia modlitwę przyzywania Ducha Świętego: Zmiłuj się nede mną, Panie, zmiłuj się nade mną, i ześlij, na mnie i na te złożone dary, Ducha Twego Świętego, Pana i Ożywiciela, który Tobie, Ojcze, jest współistotny i współwieczny, i Synowi Twemu Jednorodzonemu Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi. Niech zamieszka w nas i uświęci nasze serca. (donośnie): Wysłuchaj mnie!

L.: Kyrie eleison (trzy razy).

K.: Aby przyszedłwszy uczynił ten Chleb Ciałem Chrystusa Boga naszego.

L.: Amen.

K.: A zmieszanie wina i wody, które jest w tym kielichu, uczynił Krwią Chrystusa Boga naszego.

L.: Amen.

K.: Aby stały się dla tych wszystkich, którzy będą je przyjmowali, na darowanie win, odpuszczenie grzechów,- błogosławione powstanie z martwych i życie wieczne.

L.: Amen.[...].